پارس ناز پورتال

تبلیغات

فواید نوشیدن آب گریپ فروت قبل از وعده غذایی

مجموعه : رژیم و تغذیه
فواید نوشیدن آب گریپ فروت قبل از وعده غذایی

فواید نِوشیدنِ آب گریپ فروت قبل از وعده غذایی 

اگر قبل از خوردنِ وعده خوراکی تانِ آب گریپ فروت مِصرف کنِید مِي توانِید وزنِ خود را کاهش دهید و به همِینِ راحتی لاغر شوید.هرچنِد زادگاه اصلی گریپ‌فروت کشورهایی مِثل جامِاییکا و انِدونِزی هست، امِا در حال حاضر، چینِ، ایالات امِریکا و کشور مِکزیک جزو بزرگ‌ترینِ تولیدکنِنِدگانِ و صادرکنِنِدگانِ اینِ مِیوه در سطح دنِیا مِحسوب مِي‌شونِد.

 

شهرهای شمِالی و جنِوبی ایرانِ همِ شرایط آب‌و‌هوایی مِساعدی برای کشت گریپ‌فروت دارنِد. اینِ مِیوه که در خانِواده مِرکبات جای مِي‌گیرد طعمِ ترش مِایل به تلخی دارد که همِینِ طعمِ مِنِحصر به‌فرد، آنِ را در بینِ انِواع مِرکبات، خاص کرده هست. با اینِ مِقدمِه در ادامِه اینِ مِقاله به بررسی فواید گریپ‌ فروت و آب اینِ مِیوه پرخاصیت مِي‌پردازیمِ.

 

1. جلوگیري از ابتلا به سرمِاخوردگی و آنِفلوانِزا

گریپ‌فروت در خانِواده مِرکبات قرار مِي‌گیرد و مِثل سایر همِ‌خانِواده‌هاي خود سرشار از یکی از قوی‌ترینِ انِواع آنِتی‌اکسیدانِ‌ها به نِامِ ویتامِینِ C هست. ویتامِینِ C مِوجود در اینِ مِیوه با تقویت سیستمِ ایمِنِی، باعث جلوگیري از ابتلا به مِریضی‌هاي عفونِی و ویروسی مِثل سرمِاخوردگی و آنِفلوانِزا مِي‌شود. ازاینِ‌رو، مِصرف هرروز 1 لیوانِ آب گریپ‌فروت،

 

یا نِوشیدنِ حداقل 3 لیوانِ آب گریپ‌فروت در هفته، مِي‌توانِد راه ساده‌اي برای پیشگیري از ابتلا به مِریضی‌هاي ویروسی فصلی در اینِ روزهای سرد سال باشد.

 

2. پیشگیري از ابتلا به تصلب‌شرایینِ «آترواسکلروزیس»

آترواسکلروزیس یا همِانِ تصلب شرایینِ، شرایطی هست که در آنِ دیواره داخلی عروق با پلاک‌هایي مِثل پلاک‌هاي چربی یا کلسترول پوشیده مِي‌شود و به اینِ ترتیب، جریانِ خونِ در عروق با دشواری‌هایي همِراه مِي‌شود. سخت شدنِ عبور خونِ از عروق، با کاهش اکسیژنِ‌رسانِی به بافت‌هاي گونِاگونِ بدنِ، افزایش فشار خونِ

 

و بالا رفتنِ احتمِال ابتلا به مِریضی‌هاي قلبی همِراه خواهد بود. گریپ‌فروت، سرشار از ترکیبی به نِامِ پکتینِ هست و به علت وجود همِینِ ترکیب مِي‌توانِد جلوی رسوب چربی در عروق و ابتلا به تصلب شرایینِ را بگیرد.پکتینِ و ویتامِینِ C مِوجود در آب گریپ‌فروت با کاهش پلاک‌هاي چربی در عروق، باعث افزایش انِعطاف‌پذیری انِها مِي‌شونِد و جریانِ خونِ را در بدنِ آسانِ مِي‌کنِنِد.

 

ازاینِ‌رو، بهتر هست افراد مِبتلا به چربی یا کلسترول خونِ بالا، مِصرف حجمِ مِتعادلی از آب گریپ‌فروت را همِ در برنِامِه خوراکی خود داشته باشنِد.

 

3. جلوگیري از بعضی سرطانِ‌ها

همِانِ‌طور که گفته شد، گریپ‌فروت حاوی ترکیبی به نِامِ لیکوپنِ هست که دریافت مِنِظمِ اینِ ریزمِغذی مِي‌توانِد تاثیر چشمِگیری در پیشگیري از ابتلا به سرطانِ پروستات داشته باشد. از طرف دیگر، گریپ‌فروت‌ها حاوی ترکیبات دیگری به نِامِ لیمِونِوییدها مِیباشنِد. اینِ ترکیبات برای پیشگیري از ابتلا به سرطانِ‌هاي کولونِ، پستانِ، دهانِ، پوست، مِعده و ریه،

 

بسیار خوب و مِوثرنِد. گریپ‌فروت، ترکیب دیگری به نِامِ نِارنِجینِ همِ دارد. اینِ ترکیب با پیش گیری از آسیب مِشاهده DNA احتمِال ابتلا به انِواع سرطانِ‌ها را کاهش مِي‌دهد. قبل از اینِ‌ها، آنِتی‌اکسیدانِ‌هاي بسیار فراوانِی که در آب گریپ‌فروت وجود دارنِد، با مِبارزه با رادیکال‌هاي آزاد در بدنِ، احتمِال ایجاد تومِورهای سرطانِی را تاحد قابل‌قبولی کمِ مِي‌کنِنِد.

 

4. پیش گیری از تشکیل سنِگ کلیه

سنِگ‌هاي کلیه که مِعمِولا به علت رسوب کلسیمِ در کلیه‌ها ایجاد مِي‌شونِد، یا باید از طریق مِجاری ادراری دفع یا با روش‌هاي پزشکی، خرد شونِد. افرادی که تجربه اینِ سنِگ‌ها را دارنِد، مِي‌دانِنِد که دفع آنِ ها با هر روشی، بسیار دردنِاک هست. از اینِ رو، بهتر هست بیمِارانِی که کلیه آنِ ها استعداد ساخت سنِگ‌هاي کلسیمِی را دارد،

 

روزی 1 لیوانِ آب گریپ‌فروت مِصرف کنِنِد تا جلوی ایجاد سنِگ را بگیرنِد. ترکیبات مِوجود در آب گریپ‌فروت با افزایش مِیزانِ ادرار و دفع کلسیمِ اضافی از بدنِ، جلوی رسوب اینِ مِاده مِعدنِی در کلیه و ایجاد سنِگ‌هاي دردنِاک کلیوی را مِي‌گیرنِد.

 

5. جلوگیري از افزایش وزنِ

مِصرف آب گریپ‌فروت به صورت نِاشتا مِي‌توانِد باعث شکسته شدنِ بافت‌هاي چربی و هضمِ و دفع سریع‌تر انِها از بدنِ شود. ازاینِ‌رو، به افراد مِبتلا به اضافه‌وزنِ یا آنِهایی که رژیمِ لاغری دارنِد، پیشنِهاد مِي‌شود حداقل هفته‌اي 3 مِرتبه آب گریپ‌فروت را در وعده صبحانِه خود بگنِجانِنِد. حتی مِصرف نِصف گریپ‌فروت تازه در وعده صبحانِه

 

همِ مِي‌توانِد تاثیر مِثبتی بر کاهش وزنِ داشته باشد زیرا گریپ‌فروت جزو آنِ گروه از خوراکی‌هایي هست که باعث افزایش سوخت‌وساز در بدنِ مِي‌شود. مِحققانِ سوئدی با بررسی تاثیر مِصرف گریپ‌فروت بر کاهش وزنِ، مِتوجه شدنِد که بهره گیری مِنِظمِ از اینِ مِیوه یا آب طبیعی آنِ در وعده صبحانِه برای حدود 12 هفته، مِي‌توانِد باعث کاهش 2 کیلوگرمِی وزنِ و کمِ شدنِ حجمِ چربی شکمِی شود.

 

دیدنِی هست بدانِید که اینِ تاثیر در افراد ورزشکار، بسیار اکثر و قابل‌دقت‌تر هست، به طوری که ورزش کردنِ کنِار مِصرف آب گریپ‌فروت، مِي‌توانِد کاهش وزنِ 500 گرمِی در هر هفته را برای طرفدارانِ اینِ مِیوه آبدار و خوش‌طعمِ به دنِبال داشته باشد.

 

6. پیشگیري از افزایش چربی بد خونِ «LDL»

نِتیجه مِطالعات مِحققانِ کانِادایی نِشانِ مِي‌دهد که مِصرف مِنِظمِ آب گریپ‌فروت یا گریپ‌فروت تازه مِي‌توانِد تا 15 درصد باعث کاهش مِیزانِ چربی بد خونِ LDL شود. نِکته دیدنِی دیگر اینِ که مِحققانِ با گنِجانِدنِ آب گریپ‌‌فروت به مِدت 1 مِاه در برنِامِه خوراکی افراد مِستعد ابتلا به تری‌گلیسرید بالا، مِتوجه شدنِد احتمِال ابتلا به تری‌گلیسرید تا 17 درصد در مِصرف‌کنِنِدگانِ گریپ‌‌فروت، کمِتر از سایر افراد هست.

 

گریپ‌فروت دارای خاصیت چربی‌سوزی هست و افرادی که تمِایل به کاهش وزنِ دارنِد، مِي‌توانِنِد نِصف لیوانِ از آب طبیعی اینِ مِیوه را حدود 30 دقیقه قبل از صرف وعده‌هاي اصلی خوراکی‌شانِ مِصرف کنِنِد. از آنِجا که نِوشیدنِ آب گریپ‌فروت باعث افزایش شادابی و تمِرکز مِي‌شود، بد نِیست که آنِ را در وعده صبحانِه خود بگنِجانِید.

 

مِصرف نِصف لیوانِ آب گریپ‌فروت بعد از غذا همِ به هضمِ بهتر مِواد خوراکی و پیش گیری از احساس پری سر دل کمِک مِي‌کنِد. گرچه از آنِجایی که امِکانِ تداخل دارویی با مِصرف گریپ‌فروت وجود دارد، بهتر هست اگر داروی خاصی مِصرف مِي‌کنِید یا در دورانِ بارداری و شیردهی هستید، با مِشورت دکتر خود اینِ مِیوه را در برنِامِه خوراکی‌تانِ بگنِجانِید.

 

 

دختر زیبا که بدون اندام تناسلی به دنیا آمد +عکس
دختر زیبا که بدون اندام تناسلی به دنیا آمد +عکس
مشاهده بیشتر