پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

آخر خنده تفاوت تصادف در ایران و خارج

مجموعه : مطالب طنز
آخر خنده تفاوت تصادف در ایران و خارج

آخر خنده تفاوت تصادف در ایران و خارج 

شما با خیال آسوده و راحت در حال رانندگی در اتوبان هستید و ناگهان یک کامیون یا تریلی به سمت شما می آید,عکس العمل شما:

 

در همه جای این کره ی خاکی:

” مرحله ی اول: راننده پایش را روی ترمز می گذارد.
مرحله ی دوم: سریعا اتومبیل را به سمت کناره ی جاده هدایت می کند.
مرحله ی سوم: کیسه های هوا باز می شوند.”

 

در ایـــــــــــــــــــــــــــــــران:
” مرحله ی اول: بلند فریاد زدن * یا ابوالفضــــــــــــــــــ ــــــل! *
مرحله ی دوم: توسل به پنج تن آل عبا!
مرحله ی سوم: فشار دادن همزمان گاز،ترمز و کلاج!
مرحله ی چهارم: انحراف خودرو به چپ!
مرحله ی پنجم: انحراف خودرو به راست!

 

مرحله ی ششم: توسل به چهارده معصوم!
مرحله ی هفتم: فرمان خودرو از جا در می آید!
مرحله ی هشتم: خودرو با درخت برخورد کرده و کتلت میشود!
مرحله ی نهم: فحش دادن به زمین، زمان، سایپا، ایران خودرو، دبیر کل سازمان ملل و …
مرحله ی دهم: کیسه های هوا باز می شوند…