پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

آقایان به مرد بودن خود افتخار کنید طنز

مجموعه : مطالب طنز
آقایان به مرد بودن خود افتخار کنید طنز

آقایان به مرد بودن خود افتخار کنید طنز 

 

از این که مرد هستید به خود افتخار کنید چون:

 

1- جنسيت شما در موقع مصاحبه ی استخدام مطرح نيست.

 

2- لازم نيست كيفی پر از لوازم بی استفاده را همه جا به دنبالتان بكشيد.

 

3- ظرف مدت 10دقيقه می توانيد حمام كنيد و برای رفتن به مهمانی آماده شويد.

 

4- همكارانتان نمی توانند اشك شما را در بياورند.

 

5- اگر در 34 سالگی هنوز مجرديد، احدی به شما ايراد نمی گيرد.

 

6- هميشه از نام خانوادگی شما استفاده می شود.

 

7- مدت زمان مكالمه ی تلفنی شما حداکثر سی ثانيه است .

 

8- برای يك مسافرت يك هفته ای تنها يك ساك كوچك دستی نياز داريد.

 

9- در تمام شيشه های مربا و ترشی را خودتان باز می كنيد.

 

10- دوستان شما توجهی به كاهش يا افزايش وزن شما ندارند.

 

11- رنگ اجزاء صورت شما در هر صورت طبيعی است.

 

12- با يك دسته گل می توانيد بسياری از مشكلات احتمالی را حل كنيد.

 

13- وقتی مهمان به خانه ی شما می آيد لازم نيست اتاق را مرتب كنيد.

 

14- بدون هديه می توانيد به ديدن تمام اقوام و دوستانتان برويد.

 

15- می توانيد آرزوی هر پست ومقامی را داشته باشيد.

 

16- حداقل بيست راه برای بازكردن در هر بطری نوشابه ی داخلی يا خارجی بلد هستيد.

 

17- ضرورتی ندارد روز تولد دوستانتان را به خاطر داشته باشيد.

 

18- … و بالاخره روزی يك پيرمرد موفق خواهيد شد.