پارس ناز پورتال

تبلیغات

آموزش کامل کلاه بافتنی برگی زیبا

آموزش کامل کلاه بافتنی برگی زیبا

آموزش کامل کلاه بافتنی برگی زیبا 

برای شـما آموزش کلاه بافتنی بسیار زیبا را داریم کـه میتوانید طبق دستورات دقیق زیر عمل نموده و یک کلاه برگی بسیار زیبا داشته باشید. برای بافت کلاه برگی با 12 دانه، شروع می‌کنیم از نوزاد تا سایز بزرگ با 12 دانه، شروع میکنیم اگر خواستیم، سایز بزرگ شود دانه هاي برگ باید بیشتر باشد.

 

12 دانه، سر گرفته رج اول از رو می بافیم، رج دوم 1 زیر 1 ژته « زیاد کردن دانه حین بافتن » تا اخر رج 23 دانه بشود.

رج سوم همه ی از رو رج چهارم 2 رو 1 ژته 1 زیر 1 ژته، تا آخر رج، تکرار شود.

 

رج پنجم هر دانه سرجای خودش بافته شود زیرها زیر روها رو بافته شود ژته ها سوراخ بیفتد.

رج ششم 2 رو 1 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 1 زیر تا آخر رج، تکرار شود.

 

رج هفتم همه ی سرجای خودش بافته شود.

رج هشتم 2 رو 2 زیر 1 ژته 1 زیر 1 زته 2 رو تا آخر رج، تکرار شود.

رج نهم همه ی سرجای خودش بافته شود.

 

رج دهم 2 رو 3 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 3 زیر تا آخر رج، تکرارشود.

 رج یازده همه ی سرجای خودش بافته شود.

رج دوازدهم 2 رو 4 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 4 زیر تا آخر رج، تکرار شود.

 

همه ی رج ها مثل، هم بافته می‌شود فقط دانه هاي زیر اضافه میشود.

تا جاییکه 2 رو 7 زیر 1 ژته 1 زیر 1 ژته 7 زیر تکرار شود.

تا بـه این شکل شود عکس، دوم پشت کار می‌باشد.

 

از این رج دانه هاي برگ جمع می‌شود وسط برگ اضافه کردن نداریم.

2 رو 1 ژته دو تا یکی 13 زیر دو تا یکی 1 ژته تا آخر رج تکرار شود.

رج پشت همه ی سرجای خودش فقط ژته ها رابه زیر بافته سوراخ نشود یعنی 2 زیر می‌شود 4زیر.

 

3 رو 1 ژته دو تا یکی 11 زیر دو تا یکی 1 ژته، تا آخر تکرار شود.

رج پشت 4 زیر 6 زیر میشود.

4 رو 1 ژته دو تا یکی 9 زیر دو تا یکی 1 ژته، تکرار شود.

 

رج پشت 6 زیر 8 زیر می‌شود.

پس هر دفعه دانه هاي رو زیاد میشود و دانه هاي برگ کم می‌شود.

تا جاییکه دانه هاي برگ 3 شماره شود دراین مرحله 3 دانه برگ یکی می‌شود.

 

رج بعد همه ی بـه زیر 3 الی 5 سانت، ساده بافی کرده بعد ازآن، دریک رج دانه ها رابه قدری، دو تا یکی میکنیم تا اندازه دو سر بدست بیاید مثلاً 70 یا 80 بشود.

 

10 رج کشباف یکی زیر یکی رو بافته کور می‌کنیم.

 

 

مطالب جنجالی سایت