پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

با خوردن چای سبز لاغر شوید

با خوردن چای سبز لاغر شوید

با خوردن چای سبز لاغر شوید

چای سبز چایی کـه از جوانه ها و گلبرگهای تازه گیاه چای بـه دست می‌آید در لاغر کردن چاقی شـما بسیار مفید اسـت.

 

چاقی
چاقی از مهمترین مشکلات سلامتی در قرن اخیر اسـت کـه با تغییر سبک زندگی بـه سمت صنعتی شدن رو بـه افزایش اسـت. عوامل ژنتیکی و محیطی بسیاری در افزایش وزن دخیل هستند، بنابر این نظارت آن با یک مداخله و بدون رویکرد طولانی مدت بعید بنظر می‌‌رسد. کلیدی‌ترین عامل در اضافه وزن عدم تعادل بین انرژی دریافتی با انرژی مصرفی طی فعالیت‌هاي روزانه می‌‌باشد.

 

افزایش توده چربی بدن بـه مرور زمان رخ می‌‌دهد. عوامل متعدد غذایی و دارویی بـه منظور کاهش اضافه وزن مورد استفاده قرار گرفته اند کـه موثر بر اشتها، جذب مواد مغذی و ترموژنز «گرمازایی» بوده اند، از این رو پیدا کردن عوامل تنظیم کننده تعادل انرژی می‌‌توانند نقش بسزایی در کاهش این مشکل داشته باشند.

 

از جمله عادات غذایی موثر در حفظ وزن مناسب و دور کمر ایده‌آل نوشیدن منظم چای بـه ویژه چای سبز می‌‌باشد، زیرا چای سبز حاوی آنتی‌اکسیدان‌هاي قوی از جمله کاتچین‌ها می‌‌باشد.

 

چای سبز
چای سبز فرآورده تخمیر نشده از برگ‌هاي گیاهی با نام علمی Camellia sinensis می‌‌باشد کـه بسته بـه شرایط کشت، محیط بومی، آب و هوا و شرایط فرآوری حاوی مقادیر متفاوت فیتوکمیکال‌ها می‌‌باشد.

 

حدود 35 درصد وزن خشک چای سبز حاوی فلاونول‌ها، فلاونون‌ها و فلاوان-3-اول‌ها می‌‌باشد کـه 80-60 درصد فلاوان-3- اول‌ها شامل کاتچین‌ها می‌‌باشد. در مقابل چای سیاه و از نژاد اولونگ تقریباً نصف این مقدار کاتچین را دارا می‌‌باشد.

 

اپی‌گالو کاتچین 3- گالات فراوان‌ترین کاتچین موجود در چای سبز می‌‌باشد کـه مهم ترین ماده موثره آن در خواص سلامتی بخش می‌‌باشد. سایر کاتچین‌ها با اهمیت کمتر شامل اپی‌کاتچین 3- گالات، اپی‌گالوکاتچین، اپی‌کاتچین و کاتچین می‌‌باشد. علاوه براین، مقدار قابل ملاحظه‌اي از کافئین، تئینین، تئوفلاون، تئوروبیگین و کرستین در چای سبز موجود اسـت.

 

یک فنجان 250 میلی‌گرمی چای سبز حاوی 100-50 میلی‌گرم کاتچین و 40-30 میلی گرم کافئین می‌‌باشد، البته مقدار گیاه مورد استفاده، زمان دم کشیدن و دمای آب عوامل موثر در میزان مواد موثره چای سبز هستند.

 

چای سبز و اثر ضد چاقی آن
در دهه گذشته کارآزمایی‌هاي بالینی کوچک صورت گرفته حاکی از اثر ضد چاقی چای سبز در مقادیر 1200-270 میلی‌گرم در روز می‌‌باشند کـه متاآنالیز حاصل از 11 مطالعه انجام شده نشان می‌‌دهد کـه درصورت مصرف

 

منظم چای سبز حدود 31/1 کیلو گرم از وزن بدن کاهش می‌‌یابد، البته نمی توان نقش دریافت کالری روزانه را کتمان کرد. در صورتی کـه دریافت کالری روزانه افزایش یابد مسلماً تاثیر کاهش وزن چای سبز ناچیز خواهد بود

 

چای سبز از طریق چند مکانیسم موجب کاهش بافت چربی بدن ودر نتیجه کاهش وزن می‌‌شود.بهترین زمان برای نوشیدن چای سبز بـه منظور کاهش وزن، 2 ساعت پس از صرف غذا اسـت.

 

1- افزایش مصرف انرژی

سیستم عصبی سمپاتیک نقش مهمی در تنظیم مصرف انرژی و لیپولیز دارد. موادی کـه محرک ترشح نوراپی‌لعنت هستند موجب تحریک اعصاب سمپاتیک و افزایش مصرف انرژی و نیز افزایش اکسیداسیون چربی می‌‌شوند. تحقیقات نشان داده‌اند کـه کاتچین‌هاي چای سبز موجب مهار آنزیم تجزیه نوراپی‌لعنت یعنی کاتکولo- متیل ترانسفراز ودر نتیجه موجب طولانی شدن تاثیر اعصاب سمپاتیک بر مصرف انرژی می‌‌شوند…

 

چای سبز بعلت دارا بودن مواد موثره پلی‌فنولی و محرک نوراپی‌لعنت از طریق مسیرهای متابولیسمی می‌‌تواند موجب کاهش توده چربی بدن و کاهش وزن شود.

 

هم چنین کافئین موجود در چای سبز موجب تجزیه آدنوزین مونوفسفات حلقوی ودر نتیجه تحریک تاثیر نوراپی‌لعنت بر افزایش لیپولیز می‌‌شوند، بهمین دلیل کافئین و کاتچین‌هاي چای سبز اثر سینرژیستیک در ممانعت از افزایش وزن بدن دارند.

 

2- تغییر متابولیسم چربی

نور اپی‌لعنت تحت تحریک کاتچین‌هاي چای سبز موجب تغییر متابولیسم بافت چربی و تحریک لیپولیز در بافت‌هاي محیطی شامل آدیپوز، کبد و عضله اسکلتی می‌‌شود ودر نتیجه موجب افزایش آزادسازی اسیدهای چرب بـه خون و نیز تنظیم افزایشی متابولیسم چربی کبدی می‌‌شود.

 

تحریک هم زمان کاتکول o- متیل ترانسفراز و فسفودی استراز  در اثر مصرف منظم چای سبز موجب افزایش لیپولیز در اکثر بافت‌هاي ذخیره‌اي چربی می‌‌شود.

 

3- مهار اشتها

مواد موثره چای سبز بعلت افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب کبدی و افزایش محتوای آدنوزین‌تری فسفات داخل سلولی همانند تاثیر آگونیست‌هاي بتاآدرنرژیک موجب کاهش اشتها می‌‌شوند.

 

اگرچه در برخی تحقیقات صورت گرفته تفاوت معنی‌داری در میزان اشتهای گزارش شده توسط افراد همراه و بدون چای سبز وجود نداشته کـه احتمالا بعلت اثرات تدریجی این ماده در کاهش اشتها و تفاوت در میزان تغییر اکسیداسیون اسیدهای چرب آزاد افراد شرکت کننده می‌‌باشد.

 

چای سبز از طریق چند مکانیسم موجب کاهش بافت چربی بدن و کاهش وزن می‌‌شود.

 

4- کاهش جذب مواد غذایی

این مکانیسم از مهم ترین مسیرهای تغییر متابولیسم ناشی از مصرف چای سبز می‌‌باشد، بـه طوری‌كه بر اساس تحقیقات آزمایشگاهی صورت گرفته مواد موثره چای سبز می‌‌توانند موجب کاهش سطح آنزیم‌هاي تجزیه کننده گلوکز از جمله آلفا-آمیلاز و آلفا-گلوکوزیداز شوند.

 

تحقیقات سلولی حاکی از تاثیر بسزای چای سبز در کاهش برداشت گلوکز از غشای روده و نیز کاهش انتقال وابسته بـه سدیم آن می‌‌باشد، البته زمان مصرف چای سبز در تغییر متابولیسم گلوکز در روده موثر اسـت بـه طوری‌كه تجویز کاتچین‌هاي چای سبز یک ساعت قبل از خوردن غذای غنی از گلوکز، موجب كاهش بسزایی در گلوکز خون می‌‌شود.

 

بهمین منوال، چای سبز می‌‌تواند موجب کاهش تجزیه چربی‌ها در روده و افزایش دفع چربی‌ها از طریق مدفوع شود. علاوه براین، چای سبز موجب مهار آنزیم‌هاي لیپاز معدی و پانکراسی می‌‌شود. هم چنین اپی‌گالات کاتچین موجود در چای سبز موجب کاهش تشکیل میسل‌هاي جذب چربی صفراوی ودر نتیجه افزایش دفع انها می‌‌شود.

 

نتیجه‌ گیری

چای سبز بعلت دارا بودن مواد موثره پلی‌فنولی و محرک نوراپی‌لعنت از طریق مسیرهای متابولیسمی می‌‌تواند موجب کاهش توده چربی بدن و کاهش وزن شود، ولی آنچه در داشتن وزن متعادل حائز اهمیت اسـت دریافت متعادل انرژی و اجتناب از پرخوری‌هاي حساب نشده اسـت، چرا کـه چای سبز بـه تنهایی نمی تواند جبران کننده رژیم غذایی بی‌کفایت و نامتعادل باشد.

 

هم چنین تاثیر مصرف منظم چای سبز بـه زمان مصرف این فرآورده، میزان پری شکمی، نسبت کربوهیدرات و چربی رژیم، سلامت هورمونی فرد مصرف کننده، میزان گیاه دم‌کرده و نیز مقدار و کیفیت توده چربی بدن فرد بستگی دارد.

 

منبع: zendegionline.ir

 

 

برچسب‌ها:
Loading...
رابطه ملکه زیبایی آمریکا در حرمسرای سلطان +عکس
رابطه ملکه زیبایی آمریکا در حرمسرای سلطان +عکس
مشاهده بیشتر