"> بررسی میزان قد مناسب برای جذب جنس مخالف

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

بررسی میزان قد مناسب برای جذب جنس مخالف

بررسی میزان قد مناسب برای جذب جنس مخالف

بررسی میزان قد مناسب برای جذب جنس مخالف 

مطمئنا قد بلند در جذب جنس مخالف تاثیرگذار هست،زنانی که قد متوسط دارند شاید دوست داشته باشند با یک مرد قد متوسط ازدواج کنند. قد زیبا : تحقیقی بر روی اولویت‌هاي قد از نظر جنس مخالف بر روی مردان و زنان انجام گرفته هست.

 

محدوده قد خوشگل
کلیشه این هست که زنان مردان قدبلند را دوست دارند، یعنی مردانی که حداقل از خودشان بلندتر باشند و مردان هم زنان کوتاه‌قدتر را دوست دارند «برحسب قد خودشان». نتایج نشان میدهد که مردان انعطاف‌پذیری بیشتری درباره بلندی یا کوتاهی قد طرف مقابلشان نشان می دهند. دیدنی هست بدانید که نتایج این تحقیق نشان داده هست

 

که خانم‌ها با بالاتر رفتن سنشان اکثر در این اساس کوتاه می آیند. گرچه میانگین در خانم‌ هاي سن‌ بالاتر یکسان بود اما مرز بالا و پایین آن کم شده بود. در مردان الگوی عمده مشخصی به دست نیامد که با افزایش سن مرز بالایی قد دلخواه افزایش یابد.

 

مشابه اطلاعات

محدوده سن ۶۵-۱۸ سال

از ۱۲۴۹ مرد

از ۱۴۵۸ زن

قد متوسط زنان در مشابه ۱۶۵ سانتیمتر

قد متوسط مردان در مشابه ۱۷۸ سانتیمتر

—————————————-

سوالی که پرسیده شد:

چه محدوده قدی به نظر شما برای جنس مخالفتان زیبا‌تر هست؟

شرکت‌کننده‌ها می‌توانستند مرز بالا و پایین، بین ۱۲۰ سانتیمتر تا ۲۱۰ سانتیمتر را گزینش کنند.

 

اولویت‌هاي قد

زنان و مردان

 

میانگین متوسط قد دلخواه زنان برای مردان 4 سانتیمتر کوتاهتر بود که محدوده ایدآل کلی ۵/۱۲ سانتیمتر کوتاه‌تر تا ۴ سانتیمتر بلندتر بوده هست.

 

میانگین متوسط قد دلخواه مردان برای زنان 20 سانتیمتر بلندتر بود که محدوده ایدآل کلی ۵/۱۳ سانتیمتر بلندتر تا ۵/۲۶ سانتیمتر بلندتر بوده هست.

 

زنان کوتاه‌قد

قد متوسط ۱۵۶ سانتیمتر
قد بین ۱۷۰ سانتیمتر تا ۱۸۲ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند
اولویت متوسط گروه ۱۷۸ سانتیمتر بوده هست
زنان با قد متوسط

 

قد متوسط ۱۶۵ سانتیمتر
قد بین ۱۷۵ سانتیمتر تا ۱۸۷ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند
اولویت متوسط گروه ۱۸۲ سانتیمتر بوده هست

 

زنان بلندقد

قد متوسط ۱۷۴ سانتیمتر
قد بین ۱۷۸ سانتیمتر تا ۱۹۳ سانتیمتر را برای مردان ترجیح می‌دادند
اولویت متوسط گروه ۱۸۸ سانتیمتر بوده هست

 

زنان به طورکل

متوسط قد ایدآل مردان برای خانم‌ها به‌طور‌کلی ۱۷۸ سانتیمتر تا ۱۸۳ سانتیمتر بوده هست.هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله وجود دارد.هرچه زنان کوتاه‌قدتر باشند، درمقایسه با زنان با قد متوسط و بلند، مرز پایین قد ایدآلشان برای مردان بالاتر هست.

 

مردان کوتاه‌قد

قد متوسط ۱۶۹ سانتیمتر
قد بین ۱۵۷ سانتیمتر تا ۱۷۳ سانتیمتر را برای زنان ترجیح می دهند
اولویت متوسط گروه ۱۶۵ سانتیمتر بوده هست

 

مردان با قد متوسط

قد متوسط ۱۷۸ سانتیمتر
قد بین ۱۶۰ سانتیمتر تا ۵/۱۷۶ سانتیمتر را برای زنان ترجیح میدهند
اولویت متوسط گروه ۱۶۸ سانتیمتر بوده هست

 

مردان بلندقد

قد متوسط ۱۸۷ سانتیمتر
قد بین ۱۶۲ سانتیمتر تا ۱۸۰ سانتیمتر را برای زنان ترجیح می دهند
اولویت متوسط گروه ۱۷۱ سانتیمتر بوده هست

 

مردان به‌طور کل

متوسط قد ایدآل زنان برای مردان به‌طور‌کلی ۵/۱۶۲ سانتیمتر تا ۱۷۳ سانتیمتر بوده هست.هر سه گروه از زنان به‌طور متوسط ۱۳ تا ۱۵ سانتیمتر بین محدوده ایدآلشان فاصله وجود دارد «درست مانند زنان».فقط مردان کوتاه‌قد به طور متوسط زنان بلندقدتری را ایدآل می‌دانستند، مرز بلندترین در محدوده ایدآل مردان برایمردان با قد متوسط و بلند پایین‌تر از قد متوسط هر گروه هست.

 

خلاصه

اگر تفاوت‌هاي قد مردان و زنان را درنظر بگیرید «مردان بلندتر میباشند»، جهت‌گیری مردان در قد دلخواهشان برای جنس مخالف تقریباً متضاد هست. به‌طور متوسط زنان ترجیح میدهند که طرف‌مقابلشان ۸/۰ سانتیمتر تا ۱۴ سانتیمتر از خودشان بلندتر باشد «این میزان گذشته از حساب کردن متوسط مقدار، ۵/۱۳ تا ۵/۲۶ سانتیمتر بوده هست».

 

مردان ترجیح می دهند که زنان ۵/۱۲ تا ۴ سانتیمتر از آن ها کوتاه‌تر باشند. درنتیجه، محدوده‌ قابل‌قبول برای مردان به‌طورمتوسط ۵/۲ سانتیمتر وسیع‌تر هست. این ۵/۲ سانتیمتر در مرز بلندتر محدوده قابل‌قبول هست. بنابراین، مردان گزارش می کنند که به سمت زنان بلندقدتر جذب می شوند درحالیکه برای زنان این مسئله در جهت متضاد صادق نیست.

 

اولویت قابل‌قبول برای زنان کمی بالاتر از قد متوسط جنس خود انها هست. از دیدگاه تکاملی این کاملاً با عقل جور درمی‌آید. گزینه اولویت در هر جنسیت باید برعکس باشد و در مردان انعطاف‌پذیری بیشتری دیده میشود زیراکه زنان قدرت گزینه قوی‌تری اعمال می کنند.

 

نتایج این تحقیق کاملاً با نتایج به‌دست آمده از تحقیقات قبلی مطابقت میکند. در تحقیقی که توسط گیلیس و آوریس در ۱۹۸۰ انجام گرفت، فقط در ۲ زوج از ۷۲۰ زوج مرد کوتاه‌تر از زن بود. در تحقیقی که توسط هانسلی در سال ۱۹۹۴ انجام گرفت، زنان مردانی را ترجیح می‌دادند که ۱۸۲ سانتیمتر قد داشتند. در تحقیق کمرون در سال ۱۹۷۸، ۱۰۰ درصد از زنان اعلام کردند که دوست دارند با مردانی باشند که ۱۰ سانتیمتر از نه بلندتر باشند.