پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تست هوش ارتباط بین خطوط سخت و دشوار

تست هوش ارتباط بین خطوط سخت و دشوار

تست هوش ارتباط بین خطوط سخت و دشوار 

امروز برای شما تست هوش را آماده نموده ایم که می توانید ذهن خود را بوسیله آن محک بزنید چون دشوار است و حل آن کار هرکسی نیست.به تصویر زیر نگاه کنید و از ارتباط بین آنها گزینه صحیح را پیدا کنید..!

تست هوش ارتباط بین خطوط سخت و دشوار

تست هوش ارتباط بین خطوط سخت و دشوار

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

◊◊◊

پاسخ تست هوش :
پاسخ گزینه B است.

تست هوش ارتباط بین خطوط سخت و دشوار