پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تست هوش تصویری دشوار ردیف مجهول

تست هوش تصویری دشوار ردیف مجهول

تست هوش تصویری دشوار ردیف مجهول 

در این تست هوش بر زمینه ارتباط موجود بین ستون هاي دیگر شما باید ردیف مجهول را حل کنید و ارتباط بین موارد آن را خیال بزنید. به شکل بالا نگاه کنید.در ردیف دوم سمت راست, کل ردیف مجهول هست که باید با دقت به منطق سایر ردیف ها, مشخص شوند. انتخاب «ردیف» مناسب را جایگزین نمایید.

تست هوش تصویری دشوار ردیف مجهول
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦
♦◊♦

جواب تست هوش ردیف مجهول

 

انتخاب 3

هر شکل سفید به معادل سیاه همان شکل تبدیل می‌شود و به هر شکل سیاه, یک خط عمودی اضافه میشود.