پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس ها

تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس ها

تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس ها 

در تصاویر زیر یک اشتباه وجود دارد که با توجه کامل باید آنها را دیدن کنید تا بتوانید در کمترین زمان ممکن آن را پیدا کنید. 

تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس ها

تست هوش تصویری اخیر

تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس ها

تست هوش تصویری با پاسخ
تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس هااشتباه عکس کجاست
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******
******

پاسخ تست هوش;
تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس هااگر طناب از این طرف بسته شود دختر میوفتد

تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس هادسته سطل برعکس گذاشته شده

تست هوش تصویری پیدا کردن اشتباه عکس هااشتباه این عکس در تاریخ نوشته شده در تقویم روی میز بود

آذر ماه جزء ماه هاي نیمه دوم سال هست که 30 روزه میباشند نه 31