پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تست هوش جالب برش های دایره ای

تست هوش جالب برش های دایره ای

تست هوش جالب برش های دایره ای 

تست هوش دیدنی و سرگرم کننده بصورت تصویری برای شما آماده شده هست که باید در آن قطعه هاي دایره ها را رمزیابی کنید. دایره هایي داریم که به صورت هاي مختلفی، برش خورده هست.

تست هوش جالب برش های دایره ایتست هوش تصویری اخیر 

 

در شکل بالا، 9 دایره داریم که هر یک بصورتی، قطعه بندی و رنگ آمیزی شده اند. آیا میتوانید دو شکل مکمل هم را بیابید؟ منظور از مکمل، شکل هایي میباشند که اگر بر هم منطبق شوند، بدون همپوشانی رنگها بر روی یکدیگر، سطح کل شکل، رنگ شود.
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
پاسخ تست هوش دایره هاي برش خورده:

تست هوش جالب برش های دایره ای

تست هوش تصویری با جواب