پارس ناز پورتال

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها 

تست هوش دیدنی اما دشوار برای شما داریم که باید حسابی ذهن خود را در آن محک بزنید و مشاهده نمایید می‌توانید آن را حل کنید یا نه. چهار ظرف آب داریم که به هم متصل میباشند. شیر آب را باز میکنیم. آب با فشار ملایم درون ظرف اول می ریزد. آیا میتوانید بگویید کدام ظرف گذشته از بقیه، بصورت کامل پر خواهد شد؟

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش جالب شیر آب و بطری ها

تست هوش تصویری با جواب

 

پاسخ تست هوش: شیر آب و ظرف هاي متصل :
ظرف شماره 3