پارس ناز پورتال

تبلیغات

تست هوش جالب پیدا کردن صاحب گورخر

تست هوش جالب پیدا کردن صاحب گورخر

تست هوش جالب پیدا کردن صاحب گورخر 

برای شما تست هوش جالبی را داریم که میتوانید اول خودتان حل کرده و سپس در بین جمع برای سرگرمی بیان کنید و لذت ببرید.

 

16 واقعيت زير را در نظر بگيريد: 

1» 5 منزل وجود دارد.

2» انگليسی در منزل قرمز زندگی می کند.

3» اسپانيايی يک سگ دارد.

4» در منزل سبز قهوه نوشيده می شود.

5» ايتاليايي چای می نوشد.

6» منزل سبز، بدون هيچ فاصله‌اي، در سمت راست منزل سفيد قرار دارد.

7» کسی که سيگار «کنت» میکشد، حلزون دارد.

8» سيگار «وينستون» در منزل زرد کشيده میشود.

9» در منزل وسطی، شير نوشيده می شود.

10» فرانسوی در اولين منزل زندگی میکند.

11» کسی که سيگار «مارلبورو» میکشد، همسايه کسی هست که روباه دارد.

12» کسی که سيگار «وينستون» می کشد، همسايه کسی هست که اسب دارد.

13» کسی که سيگار «مور» میکشد، آب پرتقال مینوشد.

14» ژاپنی سيگار «پارلمنت» می کشد.

15» فرانسوی در همسايگی منزل آبی زندگی میکند.

16» در هر منزل، يک مليت، يک حيوان، يک سيگارکش و يک نوشيدنی قرار دارد. 

 

حال به 2 سوال زير پاسخ دهيد:

الف- چه کسی آب مینوشد؟

ب- چه کسی گورخر دارد؟

 

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

♦♦♦♦

 

جواب معمای چه کسی صاحب گورخر هست:

 

حیوان سیگار رنگ منزل نوشیدنی ملیت
حلزون کنت  قرمز  شیر  انگلیسی
اسب مارلبورو  آبی  چای  ایتالیایی
روباه  وینستون   زرد  آب  فرانسوی
سگ مور سفید آب پرتقال اسپانیایی
گورخر پارلمنت سبز قهوه ژاپنی

 

منبع:ravanyar.com

 

 

رابطه جنسی این دختر با حیوانات وحشی + عکس و مطالب داغ روز
رابطه جنسی این دختر با حیوانات وحشی + عکس و مطالب داغ روز
مشاهده بیشتر