پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

تست هوش جالب یافتن نسبت بین تصاویر

تست هوش جالب یافتن نسبت بین تصاویر

تست هوش جالب یافتن نسبت بین تصاویر 

برای شما تست هوش داریم که باید در آن نسبت بین تصاویر را پیدا کنید و در انتها می توانید جواب را مشاهده کنید تا بدانید ذهنتان چقدر کارایی دارد!به شکل زیر نگاه کنید. نسبت دوشکل مشخص شده است. به نظر شما، نسبت صحیح شکل سوم، کدام گزینه خواهد بود؟

تست هوش جالب یافتن نسبت بین تصاویر

تست هوش تصویری با جواب

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

 

پاسخ تست هوش نسبت شکل ها:

گزینه 1

 

 

گیلان چای

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X