پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تست هوش جدید و جالب شمردن مکعب ها

تست هوش جدید و جالب شمردن مکعب ها

تست هوش جدید و جالب شمردن مکعب ها 

تست هوش جالب و دشوار برای شما داریم که مربوط می شود که شمردن مکعب ها و می توانید آن را در زیر مورد مطالعه چالش قرار دهید. 

تست هوش جدید و جالب شمردن مکعب ها

در شکل بالا، تعدادی مکعب 1x1x1 به هم چسبیده اند، آیا می توانید ظرف مدت 20 ثانیه، تعداد دقیق آنها را مشخص کنید؟
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓

 

پاسخ تست هوش:

55 مکعب

 

آی هوش