پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

ماشین

تبلیغات

تست هوش جدید پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تست هوش جدید پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تست هوش جدید پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان 

برای اینکه کودکان خود را سرگرم نمایید میتوانید اختلاف تصاویر زیر را به انها محول کنید تا بدانید آیا میتوانند آن را حل کنند یا خیر. 

تست هوش جدید پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تست هوش جدید پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊
◊♦◊

پاسخ تست هوش تصویری تفاوت ها را بیابید:

تست هوش جدید پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

تست هوش جدید پیدا کردن اختلاف تصاویر برای کودکان

 

 

بازی فوتبال

Xبستن تبلیغ
فوتبال
X