پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تست هوش دشوار شمارش تعداد تخم مرغ ها

تست هوش دشوار شمارش تعداد تخم مرغ ها

تست هوش دشوار شمارش تعداد تخم مرغ ها 

امروز برایتان یک تست هوش دیدنی داریم، شما باید شمار تخم مرغ هاي یک مرغ را در طول روز محاسبه کنید، مشاهده نمایید از عهده آن برمی آیید یا خیر. اگر یک و نیم مرغ در مدت یک و نیم روز، یک و نیم تخم مرغ بگذارد، آیا میتوانید بگویید یک مرغ در سه روز چند تخم مرغ خواهد گذاشت؟

↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓
↓↓↓↓

جواب تست هوش مرغ و تخم مرغ:
2 تخم مرغ
1.5 مرغ در 1.5 روز، 1.5 تخم مرغ میگذارد. شمار مرغ ها را دو برابر می‌کنیم و بنابراین شمار تخم مرغ ها نیز دو برابر خواهد شد:

 

— 3 مرغ در 1.5 روز، 3 تخم می گذارند.
حال شمار روز ها را دو برابر می‌کنیم. بالتبع شمار تخم مرغ ها نیز دو برابر خواهد شد:

 

— 3 مرغ در 3 روز، 6 تخم مرغ خواهند گذاشت.
حال به راحتی نتیجه می‌گیریم یک مرغ در 3 روز، 2 تخم خواهد گذاشت. «شمار مرغ ها را به 3 تقسیم میکنیم و در نتیجه شمار تخم مرغ ها نیز، یک سوم خواهد شد.»

 

 

Loading...
a
تجاوز پزشک فاسد به دختران در سردخانه بیمارستان +عکس و خبرهای داغ و عجیب
تجاوز پزشک فاسد به دختران در سردخانه بیمارستان +عکس و خبرهای داغ و عجیب
مشاهده بیشتر