پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

تست هوش یافتن کلمه های پنهان شده در عکس

تست هوش یافتن کلمه های پنهان شده در عکس

تست هوش یافتن کلمه های پنهان شده در عکس 

دراین تست جالب هوش باید توجه کنید و حروفی راکه در عکسهای شلوغ زیر مخفی شده اند پیدا کرده و ذهن خودرا محک بزنید.

 

عدد 1»

تست هوش یافتن کلمه های پنهان شده در عکس

کلمات مخفی شده در تصویر را بیابید

 

عدد 2»

تست هوش یافتن کلمه های پنهان شده در عکس

معما و تست هوش

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

******

جواب تست هوش کلمات مخفی شده در تصویر را بیابید :

عدد 1»

تست هوش یافتن کلمه های پنهان شده در عکس

عدد 2»

تست هوش یافتن کلمه های پنهان شده در عکس

معما تصویری

 

 

همخوابی این مرد با 70 دختر پس از کنده شدن آلت تناسلی اش
همخوابی این مرد با 70 دختر پس از کنده شدن آلت تناسلی اش
مشاهده بیشتر