پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تصمیم گیری صحیح در دوراهی های زندگی

تصمیم گیری صحیح در دوراهی های زندگی

تصمیم گیری صحیح در دوراهی های زندگی 

دوراهی ها در زندگی انسان ها بسیار پیش می آیند. برای حل آن ها شما چه راه حل هایی را پیشنهاد می کنید؟ مجموعه ای از انواع انتخاب های پردردسر را جمع آوری کنید. سپس از میان آن ها یکی را انتخاب کنید و تصور کنید که هم اکنون آن تصمیم را گرفته اید. به یک دوره ۶ ماهه زندگی فکر کنید و این که زندگی شما پس از این دوره با تصمیمی که گرفته اید چه تغییراتی خواهد کرد.

 

نیم سال از زندگی تان را تصور کنید و همه چیز را جزء به جزء شرح دهید. نامه را به زمان حال بنویسید. تمام جنبه های مثبت و منفی زندگی آینده را در نظر بگیرید. درباره شریک زندگی، شغل، محل زندگی و تمام پیش بینی هایی که به ذهنتان می آید.

 

فکر کنید که نامه ای از آینده برای زمان حال می نویسید. همین که با تصویر کاملی از زندگی آن نامه را به اتمام رساندید به قسمت های احساسی زندگی بروید. به خودتان درباره احساسی که دارید بگویید و شروع کنید به نوشتن آن با جزئیات کامل. اکنون ببینید آیا با تصمیمی که گرفته اید احساس خوبی به زندگی دارید یا نه نگران چیزی هستید.

 

در پایان نامه از خودتان برای تصمیمی که اتخاذ کرده اید تشکر کنید و درباره تاثیری که تصمیم تان بر زندگی گذاشته است بنویسید.اکنون که نامه به اتمام رسیده است آن را تا کنید و کنار بگذارید.

 

یک برگه دیگر بردارید

نامه ای مشابه نامه قبلی بنویسید اما با یک انتخاب و تصمیم متفاوت و همه چیز را جزء به جزء شرح دهید.از خودتان بابت تصمیمی که گرفته اید تشکر کنید و نامه را تا کرده و کنار بگذارید.

 

پس از چند روز هر دو نامه را بردارید و آن ها را بخوانید

وقتی آن ها را می خوانید چه احساسی دارید؟ آیا احساستان نسبت به هر دو آن ها یکی است؟ آیا احساستان نسبت به یکی از آن ها بهتر از دیگری است؟

 

مطمئن باشید که این روش به شما در تصمیم گیری صحیح کمک می کند.

نوشتن تمام جزئیات بسیار مهم است. وقتی پس از مدتی نامه ها را می خوانید مثل این می ماند که غریبه ای آن ها را نوشته است. همین طور که پیش بینی نقطه نظرات مختلف را می بینید و حستان در مورد آینده را درک می کنید می توانید بفهمید که کدامیک از تصمیمات شما را به ترس می اندازد، کدامیک شما را به شک می اندازد و آن چه که از ته قلب می خواهید چیست.