پارس ناز پورتال

تبلیغات

تعبیر خواب بوسه و بوسیدن

تعبیر خواب بوسه و بوسیدن

تعبیر خواب بوسه و بوسیدن 

بسیاری از اوقات پیش می آید که افراد خواب بوسیدن می بینند و ممکن است شخصی را بوسه بزنند. هر نوع بوسه ای یک تعبیر خواهد داشت. خواب بوسیدن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم بوسیدن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب بوسیدن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب بوسیدن را مطالعه نمایید و متوجه شوید بوسه چه تعبیری دارد.

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید حضرت امام جعفر صادق 
تعبیر خواب بوسه دادن چهار چیز است
خیر و منفعت.حاجت رائی.بر دشمن ظفر یافتن.سخن خوش شنیدن.

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید محمد بن سیرین
تعبیر خواب بوسه دادن ، دوست داشتن است
تعبیر خواب بوسه دادن به ناشناس ، منفعت از جایی نامعلوم است
تعبیر خواب بوسیدن ادم معروف ، رسیدن سود از ان شخص است

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید ابراهیم کرمانی
تعبیر خواب به شهوت به مردی بوسه دادن ، سود بردن از ان شخص است
تعبیر خواب بوسیدن مرده ، رسیدن مال یا علم ان مرده به اوست
تعبیر خواب کسی به تو بوسه دهد این است که تو را دوست دارد

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید منوچهر مطیعی
تعبیر خواب بوسیدن کسی ، نشان دادن حسن نیت است
تعبیر خواب دختری که محرم او را ببوسد محبوبیت است
تعبیر خواب دختری که نا محرم او را ببوسد پیدا شدن خواستگار است

 

تعبیر خواب مرده شما را ببوسد اگر آشنا باشد داشتن دین به مرده است
تعبیر خواب مرده شما را ببوسد اگر ناآشنا باشد رسیدن سود و منفعت است

تعبیر خواب بوسه مرده خیر و برکت است

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید لوک اویتنهاو
تعبیر خواب بوسیده شدن ، جدایی است
تعبیر خواب بوسیدن ، عشق دو جانبه است
تعبیر خواب بوسه دزدکی ، عشق سوزان است
تعبیر خواب بوسیدن از دید آنلی بیتون
تعبیر خواب بوسیدن مادر خود ، موفقیت در کارهاست
تعبیر خواب بوسیدن خواهر یا برادر خود ، نشانه شادمانی است
تعبیر خواب بوسیدن نامزد خود در تاریکی ، داشتن روابط نادرست است
تعبیر خواب بوسیدن دشمن ، آشتی کردن است

 

تعبیر خواب بوسیدن از دید لیلا برایت
تعبیر خواب بوسیدن دست کسی ، موفقیت در عشق است
تعبیر خواب بوسیده شدن ، مراقب اطرافیان باید باشید
تعبیر خواب بوسیدن زمین ، غم و اندوه است

 

 

 

خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر
خانم دکتر زیبا برای درمان بیمارانش کاملا برهنه می شود +عکس های این خانم دکتر
مشاهده بیشتر