"> تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

 

در اینبخش تعبیر خواب رعد و برق و صاعقه را مرور می‌کنیم. دیدن خواب رعد و برق بیشتر بـه اتفاقات ناگهانی تعبیر شده اسـت، البته این اتفاقات می توانند درونی باشند مانند تغییر احساسات یا بلوغ روحی. معبران اسلامی اکثرا خواب صاعقه و رعد و برق را خوش یمن میدانند، انها رعد و برق را نمادی از آینده روشن میدانند. در ادامه تمامی تعابیر درمورد خواب صاعقه و رعد و برق را بررسی می‌کنیم.

 

کارل گوستاو یونگ:

دیدن رعد و برق در خوابتان بیانگر آگاهی ناگهانی، بینش، افشای روحی، حقیقت و خلوص اسـت. تعبیر دیگر این اسـت کـه رعد و برق بیانگر تغییر شوکه کننده وقایع اسـت. خیلی نیرو‌ها وجوددارد کـه از زندگی شـما حفاظت می کند، کـه ممکن اسـت فرای بازرسی شـما و حتی ویرانگر باشند.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

خواب دیدن این کـه شـما مورد اصابت رعد و برق قرار میگیرید نمادی از تغییرات برگشت ناپذیری اسـت کـه در زندگی تان صورت می گیرد. شـما تحت تحولی دائمی هستید.

 

تونی کریسپ می گوید:

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

صاعقه: تغییرات غیر منتظره، این تغییرات میتوانند از طریق رویداد هـای غیر منتظره و یا ادراک و وقوف احساسی ناگهانی پیش بیایند. تخلیه تنش‌ها، شاید بـه طرزی ویرانگر نیروی درونی شـما از قبیل احساساتی کـه در کلام نمی‌گنجد، ابزار هشیاری گسترده‌تر شـما، شهود، وجدان.

 

تعبیر خواب کشته شدن به وسیله صاعقه

رویدادی کـه زندگی را تغییر می دهد. این تغییرات ممکن اسـت از درون و از طریق تجربه بخشی از وجود کـه تاکنون فرصت بروز نیافته بود، روی دهد. انرژی صاعقه ممکن اسـت همان انرژی سرکوب غرایز سرکوب شده باشد.

 

درخت صاعقه زده:

صورتی از مرگ، بـه عبارت دیگر مرگ عشق، پایان بخشی از شخصیت فرد و غیره.

 

اگر صاعقه بـه شخصی خورد:

احساسات و عواطف سرکوب شده، احساساتی کـه در کلام نمی‌گنجد.

 

مطیعی تهرانی:

مشاهده برق آسمان خوب اسـت بخصوص اگر همه ی جا تاریک باشد و ناگهان برق بدرخشد این می تواند درخشندگی آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع چیزی در زندگی کـه هم بزرگ اسـت و هم غیر منتظره.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

برق زدگی در خواب خوب نیست چـه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چـه دیگری را. درخشندگی برق از دور دست‌ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو اسـت. مشاهده درخشندگی برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی اسـت کـه با بیم آمیخته اسـت.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر ببینی همراه ابر، باران و «رعد» سختی درگرفته اسـت، تعبیرش این اسـت کـه ترس و خطر لعنت پدر و مادر یا مسلمانان وجوددارد، و اگر همراه رعد، برق نیز ببینی، عذاب‌هایي کـه گفته شد، شدیدتر می باشد، یا اگر «صاعقه» نیز با آن‌ها باشد عذاب خیلی شدیدتر اسـت.

 

ابن سیرین میگوید:

اگر ببینی رعد همراه باران اسـت، بیم و ترس کمتری بـه مردم خواهد رسید و خیر و نعمت فراوان می شود. اگر ببینی همراه تگرگ، باد و باران و رعد و برق وجوددارد، آن مکان دچار قحطی و کمبود و ضرر وزیان میشود.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر ببینی از ابر صاعقه بـه زمین میخورد، بـه اندازه آن مردم آنجا دچار زحمت و سختی میشوند، همان طور کـه در قرآن کریم آمده: … وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِیبُ بِهَا مَن يَشَاءُ… _…. صاعقه‌ها می‌فرستد، و هر کـه را خواهد دچار آن کند… «سوره رعد آیه ۱۳»

 

امام صادق «ع» نیز می‌فرمایند:

اگر ببینی رعد همراه باران اسـت در آن سرزمین خیر و نعمت زیاد می شود. اگر ببینی هم رعد وجوددارد و هم برف می‌بارد و هوا نیز تاریک اسـت، سلطان ستمگری حکومت خواهد کرد.

 

تعبیر‌هاي رعد عبارتند از:

عذاب

حکمت

زحمت

صولت

خشم سلطان.

 

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی صاعقه بـه تـو برخورد کرده و سوخته‌اي، گرفتار عذاب «سلطان» می شوي.


 

تعابیر بیشتر در مورد خواب صاعقه و رعد و برق

رعد و برقی کـه در دنیای خواب ظاهر می شود، گاه حضور شانس و ثروت را در آینده‌اي نزدیک اعلام میکند. این مورد بـه خصوص در مورد افرادی کـه در حال حاضر هم ثروت دارند، صادق اسـت. در خواب آدم‌هاي فقیر، دیدن رعد و برق نشانی از ثروت و شادی کوتاه مدت اسـت.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

زمانی کـه در خواب برق بدون رعد ببینید، نشانه‌ي خوبی نیست. ممکن اسـت بزودی وارد بحث یا درگیری با کسی شوید. آذرخش بـه تنهایی اغلب بـه این معناست کـه خبری بدی در راه اسـت. ممکن اسـت نوعی فقدان را در زندگی واقعی تجربه کنید. هنگامیکه رعد و برق بـه کسیکه دارد خواب میبیند بـه حدی نزدیک باشد کـه او میتواند آنرا در خواب احساس کند، مشکلات و ناراحتی‌هایي از طرف یک دوست وی را تهدید خواهد کرد.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر ابرها تاریک و تهدیدآمیز بنظر میرسند، بـه این معنا اسـت کـه در زندگی واقعی غم و اندوه و فقدانی بسیار ناخوشایند را تجربه خواهید کرد. دراین حالت، باید از کسب و کار و هم چنین خانواده‌تان بـه خوبی مراقبت کنید. خوابی کـه در آن ببینید کـه رعد و برق میزند و شـما را مجروح می کند، نشان میدهد کـه یک بیماری جدی در راه اسـت. اگر رعد و برق بشما بزند اما مجروح نشوید، بـه این معنا اسـت کـه از شر یک خطر احتمالی فرار خواهید کرد.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر جهت برق «آذرخش» رو بـه جنوب باشد، بـه این معنا اسـت کـه کمی طول می کشد تا موفقیت بشما رو کند. بهترین حالت این اسـت کـه رو بـه سمت جنوب غربی باشد، چرا کـه پس ازآن شانس و اقبال بشما رو خواهد کرد. اگر جهت آذرخش در غرب دیده شود، بـه این معنا اسـت کـه چشم‌اندازهای بهتری در زندگی بیداری خواهید داشت.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

اما دیدن آذرخشی کـه رو بـه شرق میزند بطور مثبتی تفسیر می شود، درواقع چنین خوابی بـه این معنا اسـت کـه شـما بزودی ثروت زیادی کسب خواهید کرد. اما اگر آذرخش رو بـه شمال باشد بـه این معنا اسـت کـه هنوز هم موانعی سر راه‌تان وجوددارد کـه باید رفع شود. اما بـه هرحال این خواب بشما نوید خوب شدن اوضاع را میدهد.

 

تعبیر خواب رعد و برق از منظر روانشناسی

در تفسیر روان شناختی، رعد و برق بعنوان یکی از عکس هایي کـه در خواب می بینید بـه دو گونه تقسیم میشود:

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب ببینید کـه یک برق کوتاه در آسمان زد بـه این معنا اسـت کـه یک ایده‌ي ناگهانی، یک پیشنهاد خوب یا بینشی جدید در زندگی واقعی کمک‌تان خواهد کرد. با این حال، در صورتی کـه در خواب رعد و برق را بعنوان نیرویی از طبیعت ببینید، بـه این معنا اسـت کـه در زندگی بیداری گرفتار خشونت و ستیزه‌جویی خواهید شد، کـه ناشی از سرکوب و فشار اسـت. 

 

تعبیر خواب رعد و برق از منظر معنوی

در تفسیر معنوی رویاها، رعد و برق بعنوان آتش نیرومند و پرشتاب آسمان شناخته می شود. در حالی‌کـه تعداد زیادی از آدم‌ها از تماشای رعد و برق در خانه‌ي گرم و آسان‌شان لذت میبرند، برخی دیگر از رعد و برق و صاعقه هراس دارند. مثلاً بچه‌ها و حیوانات کـه از صدای بلند رعد و برق وحشت دارند – مخصوصا وقتی کـه رعد و برق مستقیما بالای سرشان باشد.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر کسی در خواب رعد و برق ببیند، اغلب احساساتی بسیار قوی را تجربه می کند، احساساتی کـه می تواند در تعبیر آن خواب و رویا نیز کمک‌کننده باشد و تعیین میکند کـه آیا خواب‌تان تعبیری منفی دارد یا باید حادثه‌اي خوب و مثبت را انتظار داشته باشید. از هزاران سال پیش یا شاید حتی از آغاز جهان رعد و برق وجود داشته‌اسـت و دیدن رعد و برق در خواب سابقه‌اي طولانی دارد.

 

تعبیر خواب رعد تفسیر کلی

بـه لحاظ علم هواشناسی، رعد دریک توفان رعد و برق همراه با آذرخش یا همان برق تولید میشود. هنگامیکه یک خط آذرخش در آسمان حرکت می کند، درجه حرارت دریک زمان بسیار کوتاه بسیار بالا میرود، باعث انبساط شدید و سریع هوا و ایجاد صدای مهیب رعد میشود.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

در تعبیر خواب و رویا، رعد و برق اغلب بـه معنای روشنگری یا ژرف‌نگری و بصیرتی اسـت کـه بـه ناگهان در ذهن‌تان رخ میدهد. اگر رعد همراه با آذرخش یا برق باشد،‌ دراین صورت تحقق آن‌چـه بـه دنبال‌اش هستید، با صدای بلند رعد در خواب‌تان اعلام شده‌اسـت. شاید این خواب نشان می دهد کـه باید توجه بیش‌تری بـه ایده‌هاي جدید داشته باشد یا شاید بزودی دیدگاهی خواهید داشت کـه می تواند زندگیتان را تغییر دهد.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب رعد و برق رابا هم ببینید میتواند بـه معنای اتحاد با یک آدم ارزشمند باشد کـه بطور ناگهانی و غیرمنتظره برای‌تان رخ خواهد داد. جالب اسـت کـه در تعبیر خواب رعد فاصله‌ي آن از شـما نیز اهمیت زیادی دارد. اگر در خواب فقط صدای رعد از فاصله‌ي دور بـه گوش‌تان رسید، معلوم می شود مشکلاتی دارید کـه هنوز حل‌ نشده‌اند و بنابر این ممکن اسـت گرفتاری‌هایي در زندگیتان ایجاد کنند.

 

در صورتی کـه خواب رعد و برقی را دور از خودتان ببینید،‌ بـه این معنا اسـت کـه خبر هـای خوبی برای شـما در راه اسـت. احتمالا دریک موقعیت دشوار فرصت عمل و زمان کافی برای بازرسی اوضاع خواهید داشت. اگر در خواب ببینید کـه رعد درست بالای خانه‌تان می زند، بـه این معنا اسـت کـه نگرانی‌هایي در سرتان وجوددارد کـه شـما را اذيت میدهد، مثلاً از یک نقصان مالی یا ضرری کـه بـه مال و اموال‌تان وارد خواهید شد،‌ هراس دارید.

 

تعبیر خواب رعد تفسیر روانشناختی

دیدن رعد در خواب میتواند هم معنای مثبت داشته باشد مانند روشنگری و پالایش و هم معنای منفی مثل رنج و اندوه. یکی از تعابیر رایج رعد یا تندر محبوس کردن احساسات منفی مانند خشم اسـت. اگر در خواب صدای رعد بشنوید، احتمالا ضمیر ناخودآگاه‌تان می‌خواد بشما هشدار بدهد کـه این خشم و غضبی کـه در وجودتان حبس کرده اید ممکن اسـت با صدایی بلند، رخ بنمایاند.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

در غالب مواقع خوابی کـه دیده‌اید شـما را تشویق میکند کـه راه دیگری برای خالی کردن و از بین بردن خشمی کـه در وجودتان اسـت، پیدا کنید و بـه این ترتیب بـه آدم‌هاي دیگر را اذيت ندهید و موجب ناخرسندی آن‌ها نشوید.

 

تعبیر خواب تندر تفسیر معنوی

تندر یا رعد در تفسیر معنوی رویاها، خشم شدیدتری را نشان می دهد. شنیدن صدای تندر یا رعد در خواب می تواند هشداری از نوعی تخلیه‌ي عاطفی باشد کـه بزودی رخ خواهد داد. در واقع کسیکه این خواب را می بیند،‌ احساسات و عواطف خاصی را در وجود خود زندانی کرده‌اسـت کـه حالا تمام این ها راهی برای خروج می خواهند. بهتر اسـت روی احساسات‌تان توجه و تمرکز بیش‌تری داشته باشید تا بتوانید آن‌ها را نظارت کنید.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

بـه این ترتیب بدون وقوع هر گونه ناخرسندی یا رنجشی آن‌چـه در وجودتان حبس بوده نمود پیدا خواهد کرد. ممکن اسـت این احساسات قبلا برون‌ریزی شده باشند. برخی تعابیر معنوی تندر در خواب بـه قرار زیر اسـت: اگر در خواب رعد را همراه با برق ببینید، احتمالا بزودی زود و بطور غیرمنتظره شخصی را ملاقات خواهید کرد و با او یک اتحاد بسیار خوشایند و خوب خواهید داشت.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

بنا بـه اعتقادات مصریان، رعد بدون برق در خواب بـه این معنا اسـت کـه خبر بدی رابه زودی دریافت خواهید کرد. صدای رعد از دور بـه معنای مشکلی ماندگار اسـت. رعد درست بالای خانه‌تان بـه این معنا اسـت کـه شـما در مورد از دست دادن پول یا آسیب دیدن مال و اموال‌تان نگرانی‌هایي در سر دارید.

تعبیر خواب رعد و برق | دیدن رعد و برق در خواب چه تعابیری دارد؟

رعد یا تندر کـه صدای‌اش از فاصله‌ي خیلی دور بـه گوش میرسد،‌ بـه این معنا اسـت کـه هنوز هم برای بازرسی موقعیت بسیار دشواری کـه گرفتارش هستید،‌ وقت دارید. از سویی دیگر دیدن برق یا صاعقه‌اي کـه بدون رعد اسـت، نوعی ترس بیهوده و بی‌دلیل را نشان می دهد، زیرا بعد از دیدن برق انتظار شنیدن صدای رعد را داریم. بنابر این چنین خوابی نشان می دهد ترسی کـه در دل دارید بی پایه و اساس اسـت.