"> تعبیر خواب زیارت و ضریح | رفتن به زیارت در خواب چه معنایی دارد؟

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

تعبیر خواب زیارت و ضریح | رفتن به زیارت در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زیارت و ضریح | رفتن به زیارت در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب زیارت و ضریح 

در این بخش تعبیر خواب زیارت و ضریح را بررسی می کنیم. بارها پیش آمده که خواب زیارت رفتن را دیده ایم، یا اینکه در خواب مان در زیارتگاهی قرار داریم و مشغول عبادت و راز و نیاز هستیم. خواب زیارت از دید معبران به امنیت و برآورده شدن حاجات تعبیر شده است و از نظر روانشناسی نیز به رسیدن به اهداف و خواسته های درونی معنا شده است.

 

زیارن کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

در مطالب پیشین نیز یادآوری کردیم که: خواب های روحانی و معنوی، بیان گر نیازهای ما هستند، این نیازها می توانند مادی باشند و گاهی هم معنوی مثل: بخشیده شدن گناهان و توبه کردن. هم چنین اگر قصد رفتن به سفرهای معنوی را دارید یا اینکه نذر رفتن به زیارتی را به گردن گرفته اید ممکن است این خواب را ببینید.

تعبیر خواب زیارت و ضریح | رفتن به زیارت در خواب چه معنایی دارد؟

در ادامه این مطلب به بررسی زوایای مختلف خواب زیارت رفتن می پردازیم. هرکسی با هر دین و مذهبی خواب های معنوی می بیند. تمام معبران غربی و شرقی تعابیری نوشته اند که بسیار نزدیک به هم هستند، در ابتدا از دو دیدگاه این خواب را بررسی کرده و سپس تعابیر مختلف را مرور می کنیم.

 

دیدگاه مسلمانان

مسلمانان اعتقاد دارند: خواب های معنوی به معنای رهایی از رنج ها هستند. از دیدگاه اسلام این خواب توصیه می کند: کارهای نیک انجام دهید زیرا که انسان هر لحظه در حال تغییر می باشد، شما در محیط امن الهی هستید بنابراین ترس های تان را کنار بگذارید و نسبت به لطف خداوند ناامید و مایوس نباشید.

 

دیدگاه مسیحیان

مسیحیان اعتقاد دارند: خواب های معنوی به معنای رسیدن به رضایتمندی در زندگی هستند، آنها اعتقاد دارند این خواب نتیجه اعمال نیک انسان است که پاداش و ستایش الهی را به دنبال دارد.

 

تعبیر خواب زیارت کردن

تعبیر خواب زیارت و ضریح | رفتن به زیارت در خواب چه معنایی دارد؟

زیارت کردن در خواب به معنای آرزو برای رسیدن به اهداف می باشد. اگر به زیارت می روید یعنی نذری در دل دارید که باید ادا کنید، اگر در حال بازگشت از زیارت بودید یعنی: از مشکلات رهایی می یابید و دعاهای شما مستجاب خواهند شد.

 

امام جعفر صادق می فرمایند:

زیارت در خواب نشانه انجام کارهای مفید است. ایشان همچنین می فرمایند: رفتن به حریم مقدس در خواب به معنای گشایش کارها است.

 

تعبیر خواب زیارت امامان

تعبیر خواب زیارت و ضریح | رفتن به زیارت در خواب چه معنایی دارد؟

اگر در خواب زائر حرم امامان هستید یعنی به آرامش و رهایی خواهید رسید، ضریح هر امام معصوم که به نزد او می روید نشان از محبت او به شما می باشد. بودن در حرم ائمه معصومین نیز نشان از امنیت و برآورده شدن حاجات شما به واسطه آنها را دارد.

 

تعبیر خواب زائر

تعبیر خواب زیارت و ضریح | رفتن به زیارت در خواب چه معنایی دارد؟

گار در خواب زائر و در حال رفتن به یک زیارتگاه هستید یعنی: شما در حال یک تغییر درونی هستید، شما درک بیشتری درمورد خود و جهان خود پیدا می کنید. اما اگر در خواب زائر نیستید و شاهد عبور زائران هستید یا در جمع آنها قرار دارید یعنی: امکان دارد به زودی عازم یک سفر زیارتی شوید یا به شهری مذهبی سفر کنید.

 

آنلی بیتون می گوید:

زائر بودن یا دیدن جمع زیارت کنندگان به معنای در پیش بودن سفری طولانی می باشد.

 

تعبیر خواب زیارت کعبه

ابن سیرین می گوید: زیارت کعبه در خواب به معنای درست کار شدن و هم چنین رسیدن منفعت از جانب شخصی بزرگ می باشد. هم چنین اگر در خواب مردم خانه تو را طواف کنند یعنی بین مردم محترم شوی و قدر و احترامت بیشتر می شود.

 

ابراهیم کرمانی می گوید:

زیارت کعبه در خواب به معنی ایمنی از شر دشمن می باشد. اگر در کعبه نماز خواندی: از جانب بزرگی، لطفی به تو می رسد.

 

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب کعبه را زیارت کردی یعنی به واسطه خلیفه (یک انسان مهم) به خواسته ای دست پیدا می کنی.

 

امام صادق (ع) می فرمایند

تعبیر خواب کعبه و طواف بر چهار وجه است:

ایمنی

رهبر و پیشوا

ایمان

خلیفه

 

اختصاصی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز

 

برچسب‌ها: