پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعابیری دارد؟

تعبیر خواب غاز اهلی و غاز وحشی 

در این بخش تعبیر خواب غاز را بررسی می کنیم. از دید معبران اسلامی تعبیر خواب غاز غم و اندوه است اما از دیدگاه معبران غذبی و شرقی دیدن غاز خانگی نماد شانس و ثروت و همدلی می باشد. غاز نماد شجاعت، وفادارای و همدلی است، این خواب بسته به باور فرهنگ ها نسبت به غاز تعابیر مختلفی دارد. در ادامه با تمام تعابیر مربوط به دیدن خواب غاز آشنا می شویم. با پارس ناز همراه باشید.

 

تعبیر خواب غاز از نظر روانشناسی

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعابیری دارد؟

کارل گوستاو یونگ اعتقاد دارد: غاز در خواب نشان دهنده زندگی، همدلی و همچنین همدمی مادام العمر است. این پرنده به وفاداری و شجاعت خود مشهور است، آنها به طور غریزی راه و مسیر خود را می دانند و دیدن آنها در خواب یعنی شما روح و شخصیت محکم و آزادی خواهی دارید. غاز همچنین نمادی از باروری و محبت نیز می باشد.

 


 

وب سایت سمبل شناسی خواب:

دیدن غاز در خواب یعنی از غریزه خود استفاده کنید، این پرنده دوست داشتنی و وفادار توانایی های غریزی زیادی دارد که ما انسان ها فقط به کمک ابزار می توانیم از آنها استفاده کنیم. شما با اصالت هستید و نباید از رگ و ریشه خودتان دور شوید، چیزهایی زیادی در زندگی دارید که باید از آنها محافظت کنید.

 

تعبیر خواب غاز زخمی

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعابیری دارد؟

غازها پرنده هایی وفادار هستند، آنها همیشه از اعضای دسته خود دفاع می کنند. اگر در خواب خود یک غاز زخمی دیدید یعنی باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشید و تا جایی که توان شماست از اطرافیان خود، در واقع کسانی که استحقاق اش را دارند دفاع کنید و برای هرکاری انتظار پاداش نداشته باشید. خانواده داری چیزی است که در سرشت شما وجود دارد.

 

تعبیر خواب پرواز کردن غازها

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب دسته ای غازها را در حال مهاجرت و پرواز دیدید، یعنی باید در تعیین اولویت های زندگی تان تجدید نظر کنید. غازها به طور غریزی راه و مسیر خود را می دانند و دیدن پرواز آنها در خواب نشان دهنده مسیر زندگی شماست، حس می کنید از چیزی در زندگی ناراضی هستید؟ دلیل آن را پیدا کنید و اولویت ها و ارزش های تان را از نو تعیین کنید.

 

تعبیر خواب صدای غاز

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب غازهایی دیدید که شیون سر می دادند، باید مراقب باشید. غازها همانند سگ ها نگهبانان وفاداری هستند، آنها به محض دیدن یک غریبه فریاد سر می دهند و گروه و صاحب خود را با خبر می کنند. شاید غریبه ای قصد آسیب زدن به شما را داشته باشد یا بخواهد از شما سوء استفاده کند.

 

تعبیر خواب دسته غازها

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر در خواب خود دسته ای از غازها را دیدید که جایی توقف کرده بودند با در مسیری حرکت می کردند، این خواب به شما می گوید: برای موفقیت باید کارهای تیمی انجام دهید نه کارهای فردی. غازها هیچوقت تنها زندگی نمی کنند، حتی غازهایی که از دسته خود جامانده اند منتظر می مانند تا دوباره به آنها بپیوندند. در هیچ کاری پیشروی فردی نداشته باشید، برای موفقیت به بازوهای بیشتری نیاز دارید.

 


 

تعبیر خواب غاز ابن سیرین

ابن سیرین می گوید: غاز در خواب نشان از غم و اندوه است، از کسی در خواب گوشت غاز می خورد دلیل که همان قدر به او اندوه رسد.

 


 

آنلی بیتون می گوید:

تعبیر خواب غاز | دیدن غاز در خواب چه تعابیری دارد؟

اگر غازی را در حال شنا کردن ببینید یعنی به تدریج بر ثروت شما افزوده خواهد شد، اگر غازی را در میان یک علف زار ببینید این علامت موفقیت حتمی شماست. اگر در خواب کسی به شما غازی بدهد یعنی ارثی به شما می رسد که ثروتمندتان می کند.

 


 

تعبیر خواب خوردن غاز

لیلا برایت: سعادت و خوشبخی

آنلی بیتون: اختلاف و مشاجره

لوک اوینتهاو: یک همراه پرچانه

 

اختصاصی از بخش تعبیر خواب مجله پارس ناز