پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جملات پند آموز زیبا از افلاطون فیلسوف

جملات پند آموز زیبا از افلاطون فیلسوف

جملات پند آموز زیبا از افلاطون فیلسوف 

جملات کوتاه افلاطون
عشق همیشه به چیزی تعلق دارد که فاقد آن است. عشق چیزی را می جوید که سوای خودش و دور از خودش بوده و هنوز آن به دست نیاورده است.

جملات کوتاه افلاطون
اشرار از کسانی هستند که عیبهای مردم را جستجو کنند و به آن تکیه نمایند و نیکی آنها را نادیده انگاشته یا فراموش کنند؛ مانند مگسی که در جاهای کثیف می نشیند و از جاهای تمیز دوری می کند.

جملات کوتاه افلاطون
از آنان که هیچ ندارند، چگونه می‌توان چیزی بیرون کشید؟

جملات آموزنده افلاطون
اگر راستی را پیش‌آهنگ بپنداریم، قابل تصور نیست که کاروانی از ستم و تبهکاری در پی آن روان یابیم.

جملات کوتاه افلاطون
نداشتن آرزو و بی‌میلی، در حکم آن است که انسان، چیزی را رد کند و از خود براند.

جملات زیبا افلاطون
هر کاری زمانی دارد که اگر در آن زمان انجام نیابد، زمان، از دست رفته است.

سخنان افلاطون
برای دارندگان چشم دل، زیباترین منظره، مشاهده‌ی کسی است که دارای روحی زیبا باشد.

جملات کوتاه افلاطون
انسان، چیزی را دوست می‌دارد که شایستگی آن را با شایستگی خویش، یکسان بداند؛ یعنی رونق آن را رونق خود و شکست آن را شکست خویش بپندارد.

جملات کوتاه افلاطون
سبب جنگ، حس زیاده‌خواهی است که هر زمان بروز کند، هم برای جامعه و هم برای افراد، بزرگترین رنج است.

 

هرگاه بخواهی سرشت حکیمانه را از سرشت مخالف آن بازشناسی، باید بررسی کنی که آیا شخص از آغاز کودکی، دادگر و سازگار بوده است، یا ستمگر و سرکش.

جملات کوتاه افلاطون
زیاده‌روی در آزادی، به ناچار منجر به زیاده‌روی در بندگی خواهد شد؛ چه در فرد، چه در حکومت.

جملات زیبا افلاطون
اگر انسان، کسی را جز به عمد بکُشد، این خطا کوچکتر از آن است که او را در جستار زیبایی و نیکی و دادگری و قانون فریب دهد.

جملات افلاطون
توقف در زندگی، مرگ تدریجی است.

سخنان کوتاه افلاطون
عشق پدر امنیت، ملاطفت، نازکی، نرمی، شادی و رغبت است که بدو، خیرات عزت و همه بدیها ذلت و زوال یافته اند.

جملات زیبا افلاطون
شخص نادان به کسب دانش نمی پردازد، زیرا خود را دانا می شمارد و بدبختی افراد نادان در همین است.

جملات کوتاه افلاطون
شهری که زمامداران آن هیچ کوششی برای کسب مقام به خرج ندهند، به ناگزیر دارای حکومت درستکار و شایسته‌ای خواهد بود.

جملات کوتاه افلاطون
جویندگان جاه و مقام، اگر نتوانند بر همه‌ی قبیله‌ ریاست کنند، بر یک سوم قبیله را کافی می‌شمارند و اگر نتوانند نظر خرده‌گیران و بزرگواران را به خود جلب کنند، به خوش‌باوری زیردستان و فرومایگان بسنده می‌کنند.

جملات زیبا افلاطون
نادانی هر کس به دو چیز دانسته می شود : اول خبر دهد و بگوید چیزی را که از او نپرسیده اند. دوم سخن گفتن بیش از حد ضرورت

جملات کوتاه افلاطون
چیزی که جدایی می‌آورد، همانا خودخواهی در شادی و اندوه است؛ به این چَم که هرگاه برای شهر یا افراد، رویدادی رخ دهد، برخی دلخون و برخی دیگر، شادمان شوند.

جملات آموزنده افلاطون
جستار والا‌ترین دانش، همانا رسیدن به اصل خیر است.

جملات زیبا افلاطون
به راستی اگر انسان، اندیشه‌ی خود را متوجه به وجود راستین نماید، دیگر زمان آن نخواهد داشت که رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم ستیزه کند و درباره‌ی آنها دشمنی و کینه در درون خود بپروراند.

جملات فلسفی افلاطون
آرزوهای ساده و میانه‌ای که پیرو منطق و خرد و رای درست می‌باشد، تنها نزد شمار کمی از افراد یافت می‌شود.

جملات کوتاه افلاطون
پرورش بدن باید از کودکی آغاز شود و در همه‌ی دوره‌ی زندگی ادامه یابد.