پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا 

برترین و شنیدنی ترین جمله های ناب مربوط به زیبایی هاي

زندگی که باعث مي شوند تا قدر زندگی در این جهان را اکثر بدانیم.

 

برای رخ دادن اتفاقات نشاط آور این عبارت را تکرار کنید؛

به آن‌چه پیش روی من هست با اعجاب مینگرم”

با تکرار این جمله وتاثیرش بر ذهن نیمه هشیار اتفاقاتی که انتظارش را ندارید برایتان رخ می دهد.

زیرا به ذهن نیمه هشیار هر آ ن چه راکه القا کنید به دنبال آن مي رود تا اکثر از آن برایتان مهیا کند…

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات خوشگل و خواندنی

 

آرام باش اما هوشیار

آسوده باش اما آماده

لطیف باش اما بُرنده

فروتن باش اما با صلابت

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات جذاب و خواندنی و دل نشین

 

زندگی مثل نقاشی کردن هست.

خطوط راباامیدبکشید.

اشتباهات رابا آرامش پاک کنید..

قلم مورادر صبرغوطه ورکنید.

و با عشق رنگ بزنید.

و تابلوی زندگی را بسپارید به خدا.

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات خوشگل و خواندنی برای دوست

 

قضاوت نکنیم

گاهی قضاوت نادرست درمورد

کسی ممکن هست به قیمت

تباهی زندگی او تمام شود!

حقیقت زندگی انسانها

شاید با برداشت شما از آن

فرسنگها فاصله داشته باشد.!

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات خوشگل از بزرگان

 

زنـدگی 

یک پاداش هست

 نه یک مکافات..

فرصتی هست…

کوتاه تا ببالی…بدانی…بیندیشی…

بفهمی…وزیبا بنگری….

ودرنهایت 

در خاطره ها بمانی..

پس زندگیت را

مفید زنـدگی کن..

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات جذاب و کوتاه

 

وقتی توی لیوان بیش از حد آب بریزی که سرریز بشه،

 اونی که مقصره لیوان نیست،

 مقصر تویی که بیش از ظرفیتش داخلش آب ریختی.

 پس مراقب ظرفیت طرف هاي 

مقابلت باش تا لبریزشون نکنی

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات خوشگل و دلنشین

 

شکست یک عامل نیروبخش هست،

 نه یک بازدارنده؛ 

هر شکست بذری از موفقیت

 در دل دارد.

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات خوشگل درمورد زندگی

 

تا “خدا” هست، 

هیچ لحظه اي 

آن قدر سخت نمیشود

که نشود تحملش کرد…

شدنی ها را انجام مي دهم…

و تمام نشدنی هایم را 

به “خداوند” مي سپارم…

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات خوشگل و آموزنده

 

به منشا رزق وروزیتان‌توکل کامل داشته باشید.

تا صاحب برکتی بیکران وپایان ناپذیر شوید 

ایمان وتوکلتان باید مقدم بر ظهور نعمت شما باشد.

بر اندازه ایمان شما به شما داده خواهد شد..

یعنی زمانی که بی پول شدید ودروضعیت دشوار قرار گرفتید ایمانتان را حفظ کنید

وآنوقت هست که درهایی باز مي شوند که اصلا فکرش را هم‌نمی‌توانید بکنید.

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات خوشگل و فلسفی

 

برای آن چه که باور دارید ایستادگی کنید؛

حتی اگر به معنای تنها ایستادن باشد…

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات جذاب از بزرگان 

 

اگر کسی به این باور برسد

که غیر از “خدا “

به کسی احتیاج ندارد

خداوند هم وی را 

به غیر خودش محتاج نخواهد کرد

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات خوشگل و خواندنی و دل نشین

 

بیایید خود را ثروتمند وسالم وخوشبخت تصور کنیم وهمه امور خود را

سرشار از نظم الهی ببینیم اما راه تحقق آرزو را به دست عقل کل بسپریم 

او راههایی را میشناسد که تو از آن بی خبری…

وتدابیری که تو را به حیرت فرو خواهد برد…

 

جمله های ناب و تاثیرگذار درباره زندگی زیبا

جملات جذاب از بزرگان

 

مشکلات

مثل اتومبیل لباسشویی میباشند،

پیچ وتاب مي دهند، مي چرخانند

و ما را به اطراف مي کوبند.

اما در نهایت،

تمیزتر، درخشان تر و

بهتر از گذشته

خارج مي شویم

 

 

Loading...
ماجرای شرم آور مخفی شدن مرد جوان در حمام خانه این زن
ماجرای شرم آور مخفی شدن مرد جوان در حمام خانه این زن
مشاهده بیشتر