پارس ناز پورتال

تبلیغات

سربازان غایب و فراری می توانند معاف شوند

سربازان غایب و فراری می توانند معاف شوند

سربازان غایب و فراری می توانند معاف شوند 

سربازان فراری و غایب می توانند خود را از وضعی که دارند نجات دهند و به سربازی نروند. برای این منظور باید وجهی را پرداخت کنند. دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است كلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را كه بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان ۱۳۹۶ معاف شوند.

 

کمترین جریمه در نظر گرفته شده برای مشمولان زیر دیپلم ۱۰ میلیون تومان و بالاترین رقم جریمه برای پزشکان متخصص و بالاتر ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است. این ارقام در صورت هشت سال غیبت لحاظ می شود و غیبت بالاتر از این دوره، سبب افزایش این رقم خواهد شد.

 

دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی کرده است كلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را كه بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت به صورت نقد و اقساط تا پایان ۱۳۹۶ معاف شوند. تمام درآمدهای حاصل از اعطای معافیت های مشمولان مذكور به حساب درآمد

 

عمومی كشور موضوع ردیف ۱۵۰۱۲۸ نزد خزانه داری كل كشور واریز و تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به صورت مساوی به ردیف های ذی ربط تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح مطابق موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه وبودجه كشور هزینه می شود. به ازای هرسال غیبت مازاد بر هشت سال،

 

ده درصد به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت غیبت بیش از شش ماه، یک سال محسوب می شود. همچنین برای مشمولان متأهل، پنج درصد و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند، پنج درصد از مجموع مبلغ جریمه كسر می شود.میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور كارت معافیت نظام وظیفه به شرح جدول زیر است:

سربازان غایب و فراری می توانند معاف شوند

 

 

مطالب جنجالی سایت