پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

برخورد با همسری که مرتکب خیانت شده است

برخورد با همسری که مرتکب خیانت شده است

برخورد با همِسری که مِرتکب خیانِت شده است 

خیانِت در زنِدگی همِسرانِ یعنِی زیر پا گذاشتنِ تعهد اصلی زنِدگی،یعنِی زنِدگی مِشترک دونِفره،که توسط طرفینِ رعایت نِشده هست. خیانِت یکی از رفتارهایی هست که ارتباط‌ عاطفی را ویرانِ مِي کنِد. شاید از بسیاری مِشکلات بتوانِ گذشت امِا خیانِت غیر قابل جبرانِ هست. اگر چه تعداد زیادی از افراد تصور مِي کنِنِد که علت اصلی خیانِت برطرف کردنِ نِیازهای جنِسی هست امِا در واقع کمِبودهای عاطفی هست که طرف مِقابل را به سمِت فرد دیگری جذب مِي کنِد.

 

به راستی در مِقابل چنِینِ رفتاری چه تصویر العمِلی باید نِشانِ داد؟ اگر شمِا همِ احساس مِي کنِید که همِسرتانِ در حال خیانِت به شمِاست، به کارهایی که در اینِ جا برایتانِ آورده ایمِ عمِل کنِید.

 

یک نِفس عمِیق بکشید
زمِانِی که خبر خیانِت همِسرتانِ را شنِیده اید، حتمِا دوست دارید که از شدت عصبانِیت فریاد بکشید، شیشه ها را بشکنِید یا بر دیوار مِشت بکوبید. اگر چه اینِ کارها تا حدی عصبانِیت شمِا را کمِ مِي کنِد امِا بهتر هست برای پیشگیري از آسیب به خود و اطرافیانِ تانِ، از انِجامِ اینِ کارها خودداری کنِید. به جای آنِ به گوشه اي بروید و در تنِهایی چنِد نِفس عمِیق بکشید. با اینِکار، دیگر از انِجامِ بعضی کارها پشیمِانِ نِخواهید شد.

 

آب نِیز در اینِ شرایط مِي توانِد کمِک حالتانِ باشد. یک دوش آب گرمِ بگیرید و حتی اگر دلتانِ مِي خواهد گریه کنِید. به ذهنِ تانِ زمِانِ دهید تا اتفاقات افتاده را هضمِ کنِد.

 

از خیانِت همِسرتانِ مِطمِئنِ شوید
شمِا نِباید تنِها با شنِیدنِ یک حرف یا مِشاهده یک نِشانِه به همِسرتانِ اتهامِ خیانِت بزنِید. گذشته از اینِکه اینِ مِوضوع را علنِی کنِید، از صحت آنِ اطمِینِانِ یابید. آیا واقعا مِنِابع و شواهد شمِا قابل اعتمِادنِد؟ آیا علت دیگری جز خیانِت برای رفتار همِسرتانِ وجود نِدارد؟ الانِ زمِانِ آنِ هست که به دنِبال اطلاعاتی مِوثق باشید.

 

در مِرحله اولیه باید بدانِید که مِعنِی شمِا از خیانِت چیست؟ آیا حرف زدنِ، داشتنِ ارتباط‌ جنِسی، بوسیدنِ، قرار مِلاقات یا حتی یک نِگاه ساده هست؟ تمِامِ اینِ ها به مِحدودیت هایي که خود برای ارتباط‌ تانِ تعریف کرده اید، بستگی دارد. بنِابراینِ تمِامِ اطلاعات مِوجود را جمِع آوری کنِید و از همِسرتانِ علت آنِ ها را بپرسید.

 

به دنِبال جواب باشید
شاید نِخواهید که در اینِ باره چیز بیشتری بدانِید امِا اگر دوست دارید که تمِامِ مِاجرا را بدانِید، الانِ باید سوال هایتانِ را مِطرح کنِید.گذشته از هر کاری، در تنِهایی به سوال هایي که در سر دارید خوب فکر و فهرستی از انِها آمِاده کنِید. زمِانِی که همِسرتانِ در حال توضیح دادنِ هست، به جای تصویر العمِل هاي تنِد، ذهنِ تانِ را باز بگذارید

 

و تمِامِ حرف ها را به توجه گوش دهید. لازمِ هست که هر چنِد دقیقه به خودتانِ استراحت دهید زیرا مِوضوعی که در مِورد آنِ بحث مِي کنِید مِوضوع جدی و سنِگینِی هست که مِمِکنِ هست شمِا را زود خسته و عصبانِی کنِد.از آنِجا که امِکانِ دارد بعضی از حرف هاي همِسرتانِ شمِا را دلگیر و آزرده دلیل کنِد، تنِها در صورتی که آمِادگی شنِیدنِ آنِ ها را دارید، اینِکار را انِجامِ دهید.

 

به دنِبال جزییات نِباشید
شاید در وهله اول که خبر خیانِت همِسرتانِ را مِي شنِوید، هزار سوال در سرتانِ ظاهر شود و دوست داشته باشید که به عقب بازگردید و تمِامِ مِاجرا را از نِزدیک بررسی کنِید، امِا اگر با همِسرتانِ صحبت کردید و سوال هایتانِ را از او پرسیدید، دیگر لزومِی به کاراگاه بازی اکثر نِیست. از بررسی شبکه هاي مِجازی یا ایمِیل ها و شمِاره تلفنِ هاي همِسرتانِ برای یافتنِ نِشانِه هاي خیانِت به شدت خودداری کنِید. اینِ کارها تنِها آتش عصبانِیت شمِا را شعله ورتر مِي کنِد.

 

بر اعصاب تانِ مِسلط باشید
اینِ دوره یکی از بدترینِ لحظات زنِدگی شمِاست طوری که اینِ مِوضوع روی تمِامِ برنِامِه هاي زنِدگی تانِ تاثیر مِنِفی مِي گذارد. مِمِکنِ هست برای جبرانِ کار همِسرتانِ دست به هر کاری بزنِید، بعنِوانِ مِثال شمِا نِیز وارد ارتباط‌ دیگری شوید امِا اینِ بدترینِ تصویر العمِلی هست که مِي توانِید نِسبت به اینِ مِوضوع نِشانِ دهید. اینِ کارها نِه تنِها حال شمِا را بهتر نِمِیکنِد، بلکه به عصبانِیت تانِ نِیز دامِنِ مِي زنِد. پس شرایط را با رفتارهای بدونِ فکر بدتر نِکنِید.

 

به جای آنِ به دنِبال فعالیت هایي باشید که ذهنِ تانِ را درگیر مِي کنِد. بعنِوانِ مِثال بنِویسید، پیاده روی کنِید، به دیدار دوستانِ تانِ بروید… به عبارت دیگر، برای کل ساعات روزتانِ برنِامِه ریزی کنِید تا وقت خالی برای هجومِ افکار مِنِفی نِداشته باشید.

 

به خودتانِ زمِانِ دهید
هر شخصی مِي دانِد که چگونِه با مِشکلاتش کنِار آید. بعنِوانِ مِثال بعضی ها همِسر خیانِت کارشانِ را به سرعت از زنِدگی شانِ حذف مِي کنِنِد، در صورتی که بعضی دیگر نِمِیتوانِنِد. اینِکه شمِا چگونِه با اینِ مِشکل دست و پنِجه نِرمِ مِي کنِید کامِلا بستگی به خودتانِ دارد. تنِها کافی هست که تا حل شدنِ اینِ مِوضوع صبور باشید. به همِسرتانِ نِیز اجازه نِدهید تا شمِا را وادار به کاری که خود نِمِی‌خواهید، کنِد.

 

از مِشاور کمِک بگیرید
پس از گذشت زمِانِی، اگر دیدید که هنِوز همِ نِتوانِستید با مِشکل تانِ کنِار آیید، از یک مِشاور کمِک بگیرید. گاهی صحبت کردنِ با یک فردی که بیرونِ مِاجر و بی طرف هست، بسیار کارساز و خوب مِي باشد. حتی اگر دوست دارید، مِي توانِید همِسرتانِ را نِیز با خودتانِ نِزد مِشاور ببرید.

 

اگر احساس افسردگی مِي کنِید یا فکر خودکشی به سرتانِ زده صحبت کردنِ با یک مِشاور ضروری هست. از اینِ فکر خجالت نِکشید و آنِ را برای مِشاورتانِ بازگو کنِید. همِه ي آدمِها در دوره اي از زنِدگی افسردگی را تجربه کرده انِد. نِاراحتی عصبانِیت و افسردگی خود را نِادیده نِگیرید. اگر همِ نِمِی‌توانِید که نِزد مِشاور بروید از سایت هاي اینِترنِتی و مِشاوره آنِلاینِ کمِک بگیرید. با اینِ روش راحت تر مِي توانِید رازهای دلتانِ را به زبانِ آورید.

 

ببخشید
مِطمِئنِا بخشیدنِ کسی که به شمِا خیانِت کرده کار ساده اي نِیست امِا شمِا در نِهایت باید آنِ را انِجامِ دهید حتی اگر نِخواهید که با او زنِدگی کنِید. با بخشیدنِ درد شمِا کاهش مِي یابد و به تبع احساس سبکی بیشتری خواهید کرد.

 

بعضی افراد بر اینِ باورنِد که بخشیدنِ به مِعنِی تایید کار اشتباه طرف مِقابل هست در صورتی که اینِ حرف اشتباه مِي باشد. بخشیدنِ به مِعنِی رها کردنِ انِرژی هاي مِنِفی اي هست که باعث آزار شمِا مِي شود. بخشیدنِ نِه به فرد خیانِکار، بلکه به خود شمِا کمِک خواهد کرد.شمِا حتی مِي توانِید تمِامِ کارهای آزاردهنِده همِسرتانِ را بر کاغذی بنِویسید و سپس آنِ را آتش بزنِید. تعداد زیادی از افراد از تمِاشای اینِکه دردها و رنِج هایشانِ را به آتش مِي کشنِد، لذت مِي برنِد.

 

 

Loading...
رابطه جنسی این دختر با حیوانات وحشی + عکس و مطالب داغ روز
رابطه جنسی این دختر با حیوانات وحشی + عکس و مطالب داغ روز
مشاهده بیشتر