پارس ناز پورتال

تبلیغات

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

مجموعه : کاریکاتور
کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی 

ریال ایران به تومان تبدیل شد. گردشگران خارجی وقتی از ایران بازدید می کردند همیشه در خاطرات خود درباره ریال دولت ایران و تومان استفاده شده در بین مردم خاطره می نوشتند.

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

کاریکاتور تبدیل ریال به تومان

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

کاریکاتور حذف صفر از پول ملی 

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

کاریکاتور حذف صفر از پول ملی 

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

کاریکاتور و تصاویر طنز

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

کاریکاتور حذف صفر از واحد پولی

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

کاریکاتور تبدیل ریال به تومان

کاریکاتورهای جالب درباره حذف صفر واحد پولی

کاریکاتور برداشتن صفرها از پول