پارس ناز پورتال

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

1- حرکت اسکوات

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۲- پارو زدن در حالت خمیده

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

٣- حرکت پرس سینه با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۴- ضربه قطری با تبر

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۵- کشش ماهیچه سه سر با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

 

۶- جهش کردن با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۷- کشش جانبی عضله کتف با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۸- کشش عضله دو سر بازو با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

۹- کشش عضله همسترینگ با کش بدنسازی

9 تصویر متحرک ورزشی قدرتی با تراباند

 

 

منبع :هندبال