پارس ناز پورتال

آیا می توانید حدس بزنید این چه موجودیست؟

آیا می توانید حدس بزنید این چه موجودیست؟

پروانه مقلد با نام علمی Dynastor darius از تیره فرچه پایان و بومی مکزیک و آمریکای مرکزی است.

 

این پروانه به خاطر شکل ظاهری پیله اش، دیگر حیوانات را به اشتباه می اندازد که با یک مار مواجه شده اند و همین باعث می شود پیله دست نخورده باقی بماند و پروانه سر فرصت از پیله بیرون بیاید.

 

پروانه مقلد داینستور داریوس بومی آمریکای مرکزی است و به خاطر شباهت فوق العاده پیله اش به سر مار معروف است.

آیا می توانید حدس بزنید این چه موجودیست؟
آیا می توانید حدس بزنید این چه موجودیست؟
آیا می توانید حدس بزنید این چه موجودیست؟
آیا می توانید حدس بزنید این چه موجودیست؟
آیا می توانید حدس بزنید این چه موجودیست؟