پارس ناز پورتال

ساخت تیر چراغ برق مخصوص زمستان و جاده های برفی

ساخت تیر چراغ برق مخصوص زمستان و جاده های برفی

ساخت تیر چراغ برق مخصوص زمستان و جاده های برفی ،تابستان نفس های آخر خود را می کشد و فصل سرما کم کم خود را نشان می دهد. یکی از عناصر اصلی فصل سرما برف و باران های آن است که گاهی بسیار شدید می شود و طوفان های عظیم را به وجود می آورد.

 
ساخت تیر چراغ برق مخصوص زمستان و جاده های برفی

رانندگی در فصل سرما همیشه یکی از دغدغه صاحبان خودرو بوده است. معمولا در روزهای برفی که با یک طوفان هم همراه می شود دیدن جاده و محدوده رانندگی بسیار سخت خواهد شد و احتمال بروز حادثه افزایش پیدا می کند.

ساخت تیر چراغ برق مخصوص زمستان و جاده های برفی

“یان تاک لی” از طرح تیرهای چراغ برق جدید رونمایی کرده است که می تواند مشکل دیده نشدن جاده در روزهای برفی را به طور کلی از بین ببرد. این تیرهای چراغ برق دارای لیزرهای قرمز رنگ و پرنوری هستند که در کنار هم قرار گرفته و مسیر جاده را برای شما روشن می کند.

ساخت تیر چراغ برق مخصوص زمستان و جاده های برفی

این تیرهای برق سنسورهای مخصوص هواشناسی در اختیار دارند و با شروع شدن طوفان برف و باران سریعا روشن شده و مسیر را به راننده ها نشان می دهد. این تیرها با استفاده از برق شهری و سیستم های خورشیدی تغذیه می شوند.

 

 

منبع : باشگاه خبرنگاران