"> رقص زیبای زنبوری این زن

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

رقص زیبای زنبوری این زن

رقص زیبای زنبوری این زن
رقص زیبای زنبوری این زن .خانم سارا مپلی با پوشاندن بدن خود با ۱۲ هزار زنبور به آنها اجازه می دهد از سرو گردن او بالا روند و او را نیش بزنند.به گزارش پارس ناز او تا دو ساعت نیش زنبورها را از بدن خود بیرون نمی آورد.او هنگام نیش خوردن می رقصد و حتی سعی می نماید یک فنجان چایی میل نماید.سارا اهل ایالت اورگان امریکا می گوید:احساس جالبی است من تصور می نمایم سراسر ذهنم مملو از زنبورها شده  و در حالی که زنبورها مرا در اغوش گرفته اند سلولهای بدنم منبسط می گردند.
 
 
رقص زیبای زنبوری این زن