پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عکس های جالب از شوهران برگزیده سال ( طنز )

عکس های جالب از شوهران برگزیده سال  ( طنز )

 مقام های سوم تا اول امسال

مقام سوم را شرکت کننده ای از ترکیه بدست آورد

عکس های جالب از شوهران برگزیده سال  ( طنز )

مقام دوم هم نصیب شرکت کننده ای از صربستان شد

عکس های جالب از شوهران برگزیده سال  ( طنز )

 و

شرکت کننده ی ایرلندی مقام نخست را کسب کرد

به خاطر حرکت واقعا رمانتیک خود

ببینید : دست خانم را گرفته

عکس های جالب از شوهران برگزیده سال  ( طنز )

 مقام های سوم تا اول سال پیش

 

یکم از بلژیک

عکس های جالب از شوهران برگزیده سال  ( طنز )

دومی آمریکایی بود

عکس های جالب از شوهران برگزیده سال  ( طنز )

و سومی از انگلستان