پارس ناز پورتال

تصویر خشکسالی حتی در ویندوز XP

تصویر خشکسالی حتی در ویندوز XP

تصویر خشکسالی حتی در ویندوز XP  ویندوز ایکس پی دارای تصویر نمادین بود.  حالا عکاسی از همان مکان عکس محدوده گرفته است.

 

تصویر اصلی ویندوز ایکس پی را عکاسی به نام چالرز اریر از سونوما در کالیفرنیا در سال 0996 گرفته بود، نام این تصویر بلیز بود.

تصویر خشکسالی حتی در ویندوز XP
تصویر خشکسالی حتی در ویندوز XP