پارس ناز پورتال

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا

عکس های جالب از رفتارهای عجیب یک جفت شیر نر و ماده در پارک ملی کنیا!!با اینکه جفت ماده او  را کلافه کرده ولی او هم چنان سر صبر با او رفتار میکند

 

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا 

تصاویر آرام ترین شیر نر دنیا