پارس ناز پورتال

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

مجموعه : کاریکاتور
ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات از دید عکاس آمریکایی سارا DeRemer

 

Mandrill Orange

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Eggplant Bird

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Hippotato

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Cardinato

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Orange Chicken

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Carrot Fox

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Kiwi

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Banana Snake

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Frog Avocado

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Penguin Melon

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Limon

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات

Sea Cucumber

ترکیب جالب میوه ها با حیوانات