پارس ناز پورتال

آیا این واقعا تخم مرغ است؟

آیا این واقعا تخم مرغ است؟

کارول چاپلین کشاورزی از نیوزیلند است که اتفاق جالبی را به چشم خود مشاهده کرده است. وی زمانی که برای جمع آوری تخم مرغ ها از مرغدانی رفته بود با پدیده جالبی روبه رو شد.

 

او وقتی برای جمع آوری تخم مرغ ها رفته بود با اتفاق جالبی رو به رو شد.

 

آیا این واقعا تخم مرغ است؟

 

مرغ او تخم مرغی گذاشته بود که شکل و ظاهری عجیب و خنده دار داشت. این قضیه او را بسیار متعجب  نموده بود، که تصمیم گرفت عکس آن را منتشر کند.

 

آیا این واقعا تخم مرغ است؟

تخم مرغ عجیب

آیا این واقعا تخم مرغ است؟

تخم مرغ عجیب و غریب

 

 

 

 

a