"> عکسی کمیاب از دوران قدیم منوچهر نوذری وپسرش ..!

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

عکسی کمیاب از دوران قدیم منوچهر نوذری وپسرش ..!

عکسی کمیاب از دوران قدیم منوچهر نوذری وپسرش ..!
 
مرحوم نوذری در کنار پسرش ایرج نوذری در سالهای دور