پارس ناز پورتال

تبلیغات

نحوه گرفتن فال هجاء

نحوه گرفتن فال هجاء

 شمر از سطر هفت از هفتمین ان
 گشا مصحف،ورق زان هفت گردان
عقیدترا بران ای صاحب فال
ز هفتم سطر،حرفِ اولست قال
ز «ب» از منعمانت ، فتح بابست
   چو فال آید « الف » خیر و صواب است
ز «ث» دنیا و دین بر دست می آر
   چو «ت» آید ، بباید توبه زان كار
ز «ح» از اقربا ، جام خوشی نوش
چو «ج» آید ، بكن جهدی و می كوش
ز « د » اصحاب دولت را خبرگوی
    چو «خ» آید، امان از خوف میجوی
ز« ر » نیكی بود ، شادان نشینی
 چو « ذ » آید، تو خود آن خوار بینی
ز «س» بینی سعادتهای بی حد
   چو « ز » آید، بیابی مالِ بی عدّ
ز «ص» ای خواجه ، صبر و مكث باید
   چو «ش» آید، خصومت پیشت آید
ز «ط» زاهد شوی ، تقوی برانی
چو «ض» آید،در آن كار است گرانی
ز «ع» امر محبتها عیان است
 چو « ظ » آید، ظفر بر دشمنان است
ز «ف» شادی تو را باشد به هر حال
   چو «غ » آید، خطر باشد،بده مال
ز «ك» ایمن نباید بود از هول
    چو «ق» آید، شوی مقبول در قول
ز «م» آید ملامتهای مشهود
  چو «ل» آید ، برآید حاجتت زود
ز «واو » ت هست نعمت توی در توی
   چو «ن» آید، بود آن كار نیكوی
ز « لا» تشویش باشد نی نه چندان
 چو «ه»‌آید ، خدا خشنود و خصمان
ه خشنود انی از نعم المابی
چو «ی» آید ، زغایب مژده یابی

نحوه گرفتن فال :


با وضو قرآن را بدست بگیر، آن را زیارت كرده و با توجه به نیتی كه در دل داری ، صفحه ای از كتاب خدا را باز كن. از آن صفحه ، هفت ورق جلو برو. بعد از آن ، از ابتدای صفحه، هفت سطر بشمر و پایین بیا. بعد در میان سطرهای بعدی ، هفت بار كلمه « ان » را پیدا كن. بعد از یافتن هفتمین بار از كلمه « ان » ، دوباره هفت سطر بشمر و جلوتر برو. ابتدای سطر هفتم از هفتمین كلمه « ان » كه پیدا كرده ای، اولین حرفی كه سطر با آن شروع شده، معنی فال توست. آن را با فال بالا معنی كن!


خواستگاری که 80/000 بار جواب رد شنیده است +عکس و خبرهای داغ جذاب
خواستگاری که 80/000 بار جواب رد شنیده است +عکس و خبرهای داغ جذاب
مشاهده بیشتر