"> از جشن آبانگاه چیزی میدانید؟

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

از جشن آبانگاه چیزی میدانید؟

از جشن آبانگاه چیزی میدانید؟
 

آبان روز از فروردین ماه برابر با 10 فروردین در گاهشماری ایرانی اسـت، اولین آبان روز سال اسـت و بـه روایت «برهان قاطع» جشنی بهمین نام دراین روز انجام می شده.از جمله مراسم این جشن آب پاشی بـه یک دیگر بوده و نوعی انتظار برای بارش باران اسـت.
می‌توان گفت دو جشن بهاری كه بـه كلی فراموش نشده ولی تقریباً در دسترس از بین رفتن اند جشن اولین شنبه سال و اولین چهارشنبه سال هستند كه خوشبختانه هردو هنوز هم در بعضی نواحی جنوب خراسان و چهارمحال و بختیاری برگزار میشوند. مراسم این اعیاد تقریباً شبیه سیزده بـه در اسـت و مردم برای جشن گرفتن این روز خاص بـه صحرا میروند و شادی می كنند.

جشن دیگری جشنی اسـت كه در دهم فروردین ماه در ایران باستان برگزار می شده و جشن آبانگاه نام داشته اسـت. جشن آبانگاه با جشن آبانگان كه در دهم آبان برگزار می شده متفاوت اسـت و نباید با آن اشتباه گرفته شود.

جشن آبانگاه رابه این دلیل برگزار می كردند كه اولین آبانروز درسال بوده اسـت. جشنی در ستایش آبان كه در واقع همان ناهید یا آناهیتا اسـت ، چون ناهید ابتدا سیاره بوده و بعد ها تبدیل بـه ایزد بانوی نگهبان آب هاي روان و پاكیزگی آب ها شده اسـت.