"> نصب دستیار سخنگوی انسانی روی دستگاههای خودپرداز

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

نصب دستیار سخنگوی انسانی روی دستگاههای خودپرداز

نصب دستیار سخنگوی انسانی روی دستگاههای خودپرداز

بانک امریکا برای اولین بار با نصب دستیار سخنگوی انسانی روی دستگاههای خودپرداز، چت ویدئویی وارد دستگاههای ATM شد.
Bank of america با اهمیت دادن به بخش اجتماعی-انسانی، دستیار انسانی از طریق چت ویدئویی روی دستگاههای جدید خودپرداز خود نصب می کند تا هنگام بروز مشکل برای سپردن پول نقد به دستگاه و سایر خدماتی که نیاز به کمک انسانی است، به کمک کاربر بشتابد.
 

فناوری جدید بکار رفته در دستگاههای خودپرداز موسوم به Teller Assist است که به مشتریان اجازه می دهد تا با برقراری چت ویدئویی کارهای مالی خود را پشت دستگاه خودپرداز انجام دهند. این چت ویدئویی به صورت زنده انجام می پذیرد و آنچه در بانک به صورت سنتی صورت می گیرد را از این طریق انجام می دهند.

قرار دادن پول نقد همزمان در دو حساب مختلف، گرفتن پول نقد، صدور چک، دریافت پول به میزان 20 دفعه، پرداخت کارتهای اعتباری، درخواست وام از جمله کارهایی است که مشتریان می توانند همزمان با چت ویدویی با دستیار بانکی انجام دهند.

مجهز شدن دستگاههای خودپرداز به چت ویدئویی فناوریهای جدید

دستیاران ویدئویی در ساعات غیر بانکی و در تعطیلات نیز به مشتریان کمک خواهند کرد که نوعی سازش خوب برای جلب مشتری توصیف شده است.

دستگاههای جدید در بوستون نصب شده و تا آخر سال مالی در سایر نقاط امریکا نصب و قابل استفاده خواهد بود. فعلا از 7 صبح تا 10 شب سرویس می دهند و در روزهای تعطیل و آخر هفته نیز از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان خواهند بود.
بانک امریکا بیش از 16 هزار دستگاه ATM دارد.