"> داستانک زنی که فالگیر بود

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

داستانک زنی که فالگیر بود

داستانک زنی که فالگیر بود


جوری که انگار داره شرح حالم رو می نویسه…

  گفت :

    ” همه ی ِ ته ُ توی ِ دلت این جاست …

      الان می خونمشون … “

     فنجون را که چرخوند …

     اصلا انگار نه انگار که …

     این همه حرف …

     دَلمَه کرده توی ِ فنجون ِ لب پریده ی ِ دلم .

     کلی حرف بیرون ریخت  .

     ل ت آ ه ن ش ق ت ت آ گ ع ه ا ی ن ر ی ا س د ا ن و ا گ ی ا ن ا

     با انگشت …

     جوری که انگار داره شرح حالم رو می نویسه …

     چید ِ شون :

نون اینجا ، بعدت ، حالا……………………………………….

  نُ ت ه ا ی ِ  ( نت های ِ )

       آ ه ن گ ِ  ( آهنگ ِ )

                ع ش ق  ( عشق )

                         ا س ت   ( است )

 آ و ا ی ِ   ( آوای ِ )

        د ل ت ا ن  ( دلتان )

             ا ن گ ا ر ی  ( انگاری )

نمی دونم چرا …

     سرش رو که آورد بالا …

     از لبخند ِش خیلی  ناراحت  بودم .

     با تعجب ِ من …

     لبخندش وا رفت  .

     نگاهش رو برگردوند رو حرف ها …

     جمع ِ شون کرد ریختشون تو فنجون .

     فنجون رو برگردوند …

     دوباره همون حرف ها ریختن بیرون .

     ل ت آ ه ن ش ق ت ت آ گ ع ه ا ی  ن ر ی ا س د ا ن و ا گ ی ا ن ا

     با انگشت …

     جوری که انگار داره سرنوشتم رو می نویسه …

     چید ِ شون :

     الف اینجا ، بعد نون ، حالا گاف ……………………………………..

  ا ن گ ا ر  ( انگار )

      ت ن ه ا ی ی ِ ( تنهائی ِ )

   د ل      ( دل )

      ت ا و ا ن ِ   ( تاوان ِ )

                  گ ن ا ه ِ    ( گناه ِ )

                      ع ا ش ق ی   ( عاشقی )

               ا س ت   ( است )

نمی دونم چرا …

     سرش رو که آورد بالا …

     از لبخندم  خیلی  ناراحت  بود!