"> معمای جالب و جدید یک چوب کبریت و اتاق سرد

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

معمای جالب و جدید یک چوب کبریت و اتاق سرد

معمای جالب و جدید یک چوب کبریت و اتاق سرد

  معما:
    اگر تنها یک کبریت داشته باشید و وارد یک اتاق سرد و تاریک شوید که در آن یک بخاری نفتی ، یک چراغ نفتی و یک شمع باشد …

    اول کدامیک را روشن میکنید؟

*

*

*

*

*

  جواب معما:
    اول: سعی کنید خودتان جواب معما را پیدا کنید.

*

*

*

*

*

جواب معمای یک چوب کبریت و اتاق سرد

 *

*

*

*

*

اول باید کبریت را روشن کنید !!

تا اول کبریت را روشن نکنید که نمی توانید یکی از اونها را روشن کنید …