"> نحوه ی رد کردن تماس های تلفنی

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

نحوه ی رد کردن تماس های تلفنی

نحوه ی  رد کردن تماس های تلفنی

بیشتراوقات ممکن است که شما حوصله ای برای پاسخ دادن به کسی رانداشته باشیدو می خواهید به هرروشی که شده ازجواب دادن

به تماس تلفنی رهایی یابید دراین حالت شما تنها با واردکردن  **61*number #به راحتی همه تماسهای تلفنی رابه

 هرشماره که می خواهید انتقال دهید فقط به جای کلمه  numberشماره موردنظر را وارد کنید.ضمنا این کد زمانی

فعال می شود که شما به تماس پاسخ ندهید و پس ازمدتی تماس به شماره تعیین شده انتقال پیدامی کند.