پارس ناز پورتال

تبلیغات

لوازم آرایشی

تبلیغات

پیامک بسیار زیبای انگلیسی (8)

پیامک بسیار زیبای انگلیسی (8)


Where there is love , there is God also

جایی که عشق هست خدا هم هست

.

.

.

Never say goodbye when you still want to try
Never give up when you still feel you can take it
Never say you don’t love a person when you can’t let go


هیچوقت تمام نکن وقتی هنوز می خواهی بجنگی
هیچوقت مایوس نشو وقتی هنوز می خواهی بدستش بیاوری
هیچوقت به کسی نگو دوستت ندارم وقتی نمی توانی ازش دل بکنی

.

.

.

It takes a minute to have a crush on someone
An hour to like someone
And a day to love someone
But it takes a lifetime to forget someone


لحظه ای طول می کشد تا مجذوب کسی شوی
ساعتی طول می کشد تا به او علاقه مند شوی
و یک روز طول می کشد تا عاشقش شوی
اما یک عمر طول می کشد تا فراموشش کنی

.

.

.

No one is perfect until you fall in love with them


هیچکسی در نظر آدم کامل نیست مگر این که عاشقش باشی

Love is wide ocean that joins two shores


عشق اقیانوس وسیعی است که دو ساحل رابه یکدیگر پیوند میدهد
.
.
.
.
Life whithout love is none sense and Goodness without love is impossible

زندگی بدون عشق بی معنی است و خوبی بدون عشق غیر ممکن
.
.
.
.
Love is afraid of losing you

عشق یعنی ترس از دست دادن تو
.
.
.
.
No matter what is the question when love is the answer

پاسخ عشق است سوال هر چه که باشد
.
بقیه اس ام اس های عاشقانه انگلیسی در ادامه مطلب

.
.
.
Love is something silent , but it can be louder than anything when it talks


عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود
.
.
.
Love is when you find yourself spending every wish on him

عشق آن است که همه خواسته ها را برای او آرزو کنی
.
.
.
.
Love is like a flower which blossoms whit trust

عشق گلی است که در زمین اعتماد می روید
.
.
.
.
When you have nothing left but love than for the first time you become aware that love is enough

وقتی هیچ چیز جز عشق نداشته باشید آن وقت خواهید فهمید که عشق برای همه چیز کافیست
.
.
.
.
Love is the one thing that still stands when all else has fallen

زمانی که همه چیز افتاده است ، عشق آن چیزی است که بر پا می ماند
.
.
.
.
Love is like the air we breathe it may not always be seen, but it is always felt and used and we will die without it

عشق مثل هوایی است که استشمام می کنیم ، آن را نمی بینیم اما همیشه احساس و مصرفش می کنیم و بدون آن خواهیم مردلوازم آرایشی