پارس ناز پورتال

آشنایی با نماز نافله و نماز های مستحبی

مجموعه : مذهبی
آشنایی با نماز نافله  و نماز های مستحبی

انواع نمازهای مستحب

نمازهای مستحب زیادند و به طور كلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1. نوافل.
2. سایر نمازهای مستحب.

نافله های روزانه

1. نافله نماز صبح، قبل از نماز صبح، 2 ركعت.
2. نافله نماز ظهر، قبل از نماز ظهر ، 8 ركعت.


3. نافله نماز عصر، قبل از نماز عصر، 8 ركعت.


4. نافله نماز مغرب، بعد از نماز مغرب، 4 ركعت.
5. نافله نماز عشاء، بعد از نماز عشاء، 2 ركعت


نافله های شب:

1. هشت ركعت نماز شب.
2. دو ركعت نماز شفع.
3. یك ركعت نماز وتر.


بنابراین تعداد نافله ها 34 ركعت، دو برابر تعداد فرایض است.
بین نمازهای مستحبی به خواندن نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده است.