پارس ناز پورتال

رمضان آمد از مولانا

رمضان آمد از مولانا

آمد رمضان و عید با ماست
قفل آمد و آن کلید با ماست
.
.
.
.
.
.
.

بربست دهان و دیده بگشاد
وان نور که دیده دید با ماست
.
.
.
.
.
.
.

آمد رمضان به خدمت دل
وان کش که دل آفرید با ماست
.
.
.
.
.
.
.

در روزه اگر پدید شد رنج
گنج دل ناپدید با ماست
.
.
.
.
.
.
.

کردیم ز روزه جان و دل پاک
هر چند تن پلید با ماست
.
.
.
.
.
.
.

روزه به زبان حال گوید
کم شو که همه مرید با ماست
.
.
.
.
.
.
.

چون هست صلاح دین در این جمع
منصور و ابایزید با ماست
.
.
.
.
.
.
.

مولانا