پارس ناز پورتال

آداب و قوانین نماز عید

مجموعه : مذهبی
آداب و قوانین نماز عید

قبل از خروج از منزل بنیت انجام دستور خداوند ، با یك یا چند دانه خرما افطار نموده ،ودعایی را كه دراین مورد رسیده است بخواند .زیرا دراین دعا نیز امامش – درود و سلام خدا بر او و پدران و فرزندانش – ذكر شده و باید درمضمون دعا تأمل كند . زیرا دعا بروشنی می گوید كه رفتن به سوی نماز ، رفتن به طرف خداوند است .بنابراین باید نشانه دیدار با خدا را داشته باشد . اگر بتواند باید باندازه بزرگی خدا و شناخت منت او ، در اجازه دیدارش بلكهدعوت به این كرامت ، آنگونه كه شایسته است ادب این مقام را رعایت كند . ولی خیلی بعید است این مخلوق ضیعف بتواند آنگونه كه شایسته این مجلس است تواضع و احترام و شكر گزاری نماید .بنابراین باید همراه با اعتراف به ناتوانی باندازه ای كه می تواند سپاسگزاری و متواضع باشد .و اگر نتوانند ،نباید حضور دراین مجلس برای اوسبكتر از حضور در مجلس سلطان زمانش باشد .زیرا از سلطان غفلت نمی كند ، بخصوص هنگام سخن گفتن بااو . اگر سلطان بداند كه دل رعیتش جای دیگر است اورا از مجلس خود طرد ، از حضور او جلوگیری و او را از عطایای خود محروم می نماید .بخصوص كه بداند این غیر ، دشمن سلطان است ، كه دراین حالت بشدت براو خشم می گیرد . و اگر از یاد و احترام به خدا غفلت از پروردگار چیزی جز دوستی دنیا نمی باشد ، دنیایی كه دشمن خدا و دوستانش می باشد .

بپرهیز از این كه این مجلس را كوچك شماری .زیرا اهل آن ، فرشتگان مقرب ، پیامبران و رسولان ، شهدا و صدیقین و بندگان صالح خدا هستند . شرمسارباش كه حاضرین مجلس در بهترین حالات باشند – همگی پاك ، مقدس ، آراسته ، بر سر ایشان تاج كرامت مراقبت خدای جلیل بوده ، بر بدنهاشان لباسهای توجه به خدا ، بر دلهایشان جامه اشتغال به خدا و بر بدنهاشان لباس باز داشتن از نافرمانی خدا ، بر دستهایشان انگشتر نگشودن دست به نافرمانی خدا و بر پاهایشان كفش منع از رفتن در حرامهای خدا – وسر تو برهنه از لباس نگهداشتن از مخالفت با خدا و بر دستت انگشتر ستم بر بندگان خدا بوده و پایت برهنه از رفتن به سوی طاعت خدا باشد .


اگر پرده از جلو دیدگانت برداشته شده و ببینی بدنت آلوده به نجاستهای گناهان و باطن تو گرفتار انواع بیماریهایی است كه تو را از چشم دیگران می اندازد چه حالی خواهی داشت ؟ آیا با این شكل و قیافه بر سر سفره پاكان ، و بزرگانی كه هیچ عیبی ندارند حاضر خواهی شد ! اگر زیبایی باطنی آنان را ببینی از همنشینی آنان پرهیز خواهی كرد ، چه رسد به این كه سر سفره آنان بنشینی . و حتی اگر هزار چوب هم به تو بزنند راضی نمی شوی با این همه پلیدی كه در تو هست ، خود را به آنان نشان بدهی . برادرم ! حال بد و زور و وبال خود را بنگر و خود را بنگر و خود را مضطر به این مطلب بنما تا خداوند بدیهایت را پوشانده و بدیهایت را به خوبی تبدیل نماید . آنگاه در كرم
حضرت اله را بكوب و صدا بزن : ‹‹ ای كریمترین كریمان ! ای اجابت كننده دعای مضطرها ! به پستی و ذلتی كه نسبت به خودم روا داشتم رحم كن . تو از من به خودم مهربانتری بخصوص در مثل چنین روزی كه مرا دعوت به دیدار خود نموده ای . من میهمان تو هستم پس راضی نشو كه آبرویم پیش میهمانهایت بریزد . كارم را اصلاح كرده و از لباسهایی كه به میهمانانت می دهی به من نیز عنایت فرما تا بتوانم زشتی ها و نقایص خود را پوشانده خود را بیارایم و آبرویم را حفظ كنم .

اگر انسان با اضطرار واقعی روی به درگاه پروردگارش آورد محال است اورا اجابت نكند .اوكسی است كه در قرآن خود فرموده است : ( امن یجیب المضطر اذا دعاء و یكشف السوء ، ای كسی كه هنگامی كه مضطر اورا بخواند ، او را اجابت نموده و گرفتاریش را برطرف می نماید ) بنابراین بنده باید اضطرار را در خود بوجود بیاورد . اغلب مردم روحیات بدی درخود بوجود آورده واز صفات خوب غافل هستند .بهمین جهت نیز از چیزهایی است كه بطور اتفاقی شنیده و مسموعات آنها خجالت وشرمی در آنها بوجود نمی آورد ، چه رسد به این كه آنچنان خجالت بكشند كه به اضطرار برسند .وخلاصه اگر شرمی كه به اضطرار برسد بوجود آمد ، اجابت نیز بدنبال آن آمده و گرفتاری برطرف می گردد . علامت ا ضطرار نیز این است كه در هنگام عید قلب او شكسته ، واز رد شده بترسد ، امیدوار عفو و فضل او بوده و امیدواری به كرم پروردگارش را بیشتر نماید ، بانتظار رحمتت و عنایت خداوند باشد . آنگونه كه بندگان صالح او هستنند ، و ترس خود را با ملاحظه این كه امروز روز جایزه دادن و بدست آوردن فضیلت است از بین ببرد . در عین حال باگوشه چشم به عظمت خدا و بزرگی جنایت خود نگریسته و مانند كوتاهی كنندگانی كه به دامن عفو فراوان او پناه آ ورده اند ، رفتار می كند ، وتمام سعی و تلاش او برای استغفار و جلب رحمت و دیدن آثار قبولی است . وبه نگهبانان و
حامیان خود كه از معصومین (ع) می باشد ، پناهنده شده تا او را شفاعت نمایند . و خداوند را به حق و آ بروی آنان نزد خدا قسم می دهد كه اورا با عفو خود اكرام نموده ، از فضل مخصوص خود محروم نكند ، صورت كریم خود را از او بر نگردانده ، بخاطر آنان او را قبول نماید و آ نگونه كه با حزب و دوستان خود رفتار می كند با او نیز معامله كند . از بوجود آمدن این حالات معلوم می گردد كه فیض قدسی شامل حال او شده است كه باید خدا را بخاطر نجات و رهایی از خطر هلاك ثنا گفته ، و از این به بعد با یاری گرفتن از پروردگار خود را از غفلت و انجام كارهایی كه باعث هلاكت دائمی است دور بدارد .آنچه درباره اضطرار به پوشش پروردگار گفتیم ، فقط در كسی بوجود می آید كه باچشم دل نجاست گناهان را بر اعضای بدنش و پلیدی عیوب دل بر روح و جانش را ببیند . آن هم نه مجازا بلكه واقعا این مطلب را درك كند و بفهمد كه این نجاستها و پلیدیها نجستر و كثیفتر از چیزهای كثیف این عالم و بدبوتر از مردارهای بو گرفته دنیاست .اگر كسی خود را در پیشگاه سرور رسولان و ائمه طاهرین و فرشتگان مقرب و سایر پیامبران و رسولان فرض نماید چه حالی خواهد داشت ؟ فكر می كنم اگر انسان یك دهم این رسوایی را داشت ، آرزو می كرد زمین او را فرو برد تا از این رسوایی رهایی یابد . مریم راستگو هنگام فرض رسوایی بین مردم ، با این كه نزد خدای عز وجل و فرشتگان پاك بود ، گفت : ‹‹ كاش قبل از این مرده و كاملا فراموش شده بودم .›› بهر صورت تمامی ما به پوشش زیبای خدا محتاج بوده و اگر این پوشش ازما برداشته شود ، رسوا خواهیم شد .

یكی از پوششهای زیبای او ، همین شكل انسانی است كه اگر از ما سلب شده و مردم شكل واقعی مار ببیند رسوا می شویم . زیرا شكل روح متناسب با اخلاق و صفات است .مثلا كسی كه صفت غضب بر او غالب باشد ، روح او بشكل سگ خواهد بود .مگر این كه خلق خود را با داوری حلم معالجه نموده ،خشم تبدیل به شجاعت شده وشكل سگ به شكل انسانی شجاع تغییر یابد . و همینطور سایر اخلاق و صفات . بهمین جهت گذشتگان هر روز با آینه و غیره سیمای خود را بررسی می كردند تا مطمئن شوند كه تغییر نكرده و مسخ نشده و پوشش خدا همچنان باقی است . و این شكلهای حقیقی گاهی اوقات به بعضی از اولیا نشان داده می شود و مردم را باین شكلها می بینند . از امام سجاد (ع) روایت شده است كه پرده را از جلو دیدگان شخصی بر داشته و شكل و اقعی جاجیها را به او نشان داد و او در میان جمعیت فقط دو نفر را به شكل انسان دید .

هنگام برپایی نماز عید بصورت جماعت ، مصیبت غیبت او را بیاد آورو بیاد داشته باش كه امامت نماز عید ازحقوق مخصوص امام زمان (عج) و برپایی آن از كارهای معروف اوست .

‹‹ چون در روز عید خود را آشكار كند ، دیده همگان بر زیبائیش خیره گردد . ارواح آنان بسوی زیبایش سرازیر شوند و مردمك چشمانشان از فرط زیبایش هوس گلزار نمایند . عید من آن روزی است كه با دیدگان شاد كه زیبایش را تحسین می كند ،آن زیبایی را ببینم .››

آیا این مصیبت نیست كه بجای نماز با امام (ع) با دیگران نماز بگزاریم ! اگر بجای دیگران امام زمان (ع) خطبه های نماز عید را می خواند چه حالی داشتیم ! و اگر او درمیان ما بود روزگار ماچقدر با امروز فرق داشت !

آنگاه به آنچه درروایات درباره او آمده بنگر از قبیل : بركتها و نورهای زمان حضور او ، گسترش عدل ، برچیده شده بساط ظلم و سركشی ، عزت اسلام ، احترام قرآن ، رواج ایمان ، كامل شدن عقلها ، تزكیه دلها ، اصلاح اخلاق و ازبین رفتن تفرقه و نفاق .