پارس ناز پورتال

در قران و نظر امامان در مورد گرامی ترین مردم چه کسانی هستند؟

مجموعه : مذهبی
در قران و نظر امامان  در مورد گرامی ترین مردم چه کسانی هستند؟

 امام علی علیه السّلام می فرمایند: راستی(راستگویی) تو را نجات می دهد هر چند که از آن بیمناک باشی و دروغ تو را نابود می کند گرچه از آن خطری بر خود حس نکنی.

گرامی ترین مردم کیست؟


امام علی علیه السّلام می فرمایند: راستی (راستگویی) تو را نجات می دهد هر چند که از آن بیمناک باشی و دروغ تو را نابود می کند گرچه از آن خطری بر خود حس نکنی.۱
از امام علی علیه السّلام سؤال شد. گرامی ترین مردم کیست؟ فرمودند: کسی که همیشه و همه جا با راستی برخورد کند.۲


رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم می فرمایند: آن کس بیش از همه مردم را راستگو می داند که خودش با آنان راستگوتر باشد و آن کس بیش از همه مردم را دروغگو می داند که خودش بیش از همه به آنان دروغ بگوید.۳
امام علی علیه السّلام می فرمایند: ایمان آن است که راستی اگر چه به زیانت باشد بر دروغی که به سودت است ترجیح دهی.۴


امام صادق علیه السّلام می فرمایند: خدای عزّوجل هیچ پیامبری را نفرستاد مگر با راستگویی، و برگرداندن امانت به نیکوکار و بدکار.۵