پارس ناز پورتال

ورزش های افزایش دهنده ی روحیه و انگیزه ورزش

ورزش های افزایش دهنده ی  روحیه و انگیزه ورزش

روشهای افزایش انگیزه در ورزشکاران (با توجه به علل پرداختن آنها به ورزش)

علل شركت ورزشكاران در ورزش

 تمایل به كسب موفقیت: تمایل به پیشرفت تسلط بر مهارت های جدید و رسیدن به مدارج بالا
نیاز به ارتباط :میل به داشتن روابط دوستانه نسبت به دیگران

تمایل به احساس شور و هیجان: تمایل به تجربه صحنه ها،تمایل به داشتن احساس شور و هیجان مربوط به خود ورزش

تمایل به كنترل شخصی: تمایل احساس تسلط به خود ، داشتن احساس وظیفه و مسئولیت.

بازیكنانی كه انگیزه آنان كسب موفقیت است :

به پیشرفتهای فردی اشاره شود.
پیشرفتهای آنهارا دردفترچه گزارش ثبت شود .
مسابقاتی باحریفان مناسب برایشان ترتیب داده شود .
جلساتی منظم تشكیل داده شود و در هر جلسه ضمن گفتگو درباره پیشرفتهای بازیكنان ، اهداف آنها مجدداً ارزیابی شود .

بازیكنانی كه انگیزه آنها وابستگی است
:

رفتار متقابل بازیكنان به عنوان بخشی ازهر تمرین قرار داده شود مثلا تمرینات جفت جفت ، نرمشهای دونفره و یا آموزش بازیكنان به وسیله یكدیگر .
پس از هر تمرین جلسات گروهی تشكیل شود . این جلسات را بصورت غیررسمی باشد و بازیكنان تشویق شوند كه درگفت و گوی خود ساده و صریح باشند .
بعداز مسابقات وتمرینات موقعیت هایی را برای گردهمایی اجتماعی آنان بوجود آورید .
بازیكنان تشویق شوند كه به یكدیگر كمك كنند وفعالیتهارا با هم انجام دهند.
جلسات دوستانه برگزار شود .
 به آنها یادآوری شود كه وجود همه اعضای تیم باارزش است

بازیكنانی كه انگیزه آنها داشتن شور و هیجان است :سعی شود تمرینات در محلی برگزار گردد كه از نظر منظره ، صدا ، بو و حواس فیزیكی مناسب و خوشایند باشد .
برای گرم كردن بازیكنان ازموسیقی استفاده شود .

برای هركس فعالیت كافی و مناسب ( نه خیلی زیاد ونه خیلی كم ) درنظر گرفته شود .
با انجام فعالیتهای تفریحی وجدید به تمرینات تنوع بخشیده شود .
تمرینات متنوعی انجام گیرد و برنامه روزمره تمرین تغییر کند .

اجازه داده شود كه بازیكنان روی حركات مهیج جدید كار كنند .
مسابقات و رقابتهایی نزدیك و جالب ترتیب داده شود .
ازآنها بپرسید هنگامی كه كاملا سرحال و ورزیده هستند چه احساسی دارند .