پارس ناز پورتال

چگونگی انجام وضوی ارتماسی

مجموعه : مذهبی
چگونگی انجام  وضوی ارتماسی

س1_ وضوی ارتماسی به چه صورت انجام می گیرد؟

 

ج ـ وضوی ارتماسی یعنی انسان صورت و دستها را در آب فرو برد و به قصد وضو بیرون آورد.

 

 

س 2_ وضوی ارتماسی كسی كه موقع فرو بردن دستها و صورت در آب نیست وضو می كند چه حكمی پیدا می كند؟

ج ـ ‌اگر موقعی كه صورت و دستها را در آب فرو می برد نیست وضو كند و تا وقتی كه آنها از آب بیرون می آورد و ریزش آب تمام می شود به قصد وضو باشد وضوی اوصحیح است.

 

س 3_ وضوی ارتماسی كسی كه موقع بیرون آوردن دستها و صورت از آب نیت وضو می كند چه حكمی به خود می گیرد؟

ج ـ اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو كند و تا وقتی كه ریزش آب تمام می شود به قصد وضو باشد وضوی او صحیح است.

 

س 4_ آیا وضوی كسی كه دست راست را به قصد وضوی ارتماسی در آب فرو برد و دست چپ را بشوید صحیح است ؟

ج ـ بله اگر دست راست را به قصد وضوی در آب فرو ببرد و دست چپ را به قصد وضو به غیر ارتماسی بشوید [اشكال ندارد.]

 

 

س 5_ دست و صورت در وضوی ارتماسی به چه صورتی باید شسته شود؟

ج ـ مانند وضوی ترتیبی باید صورت و دستها از بالا به پایین شسته شود پس اگر وقتی كه صورت و دستها را در آب فرو می برد قصد وضو كند باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو كند باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج بیرون آورد.

 

س 6_ اگر كسی وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر ارتماسی انجام دهد درست است؟

ج ـ بله، اشكال ندارد.